Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Metal-organic frameworks for recovery and separation of critical metals.

Alternativ tittel: Metallorganiske rammeverk for gjenvinning og separasjon av kritiske metaller.

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektnummer:

314746

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Verden beveger seg mot en mer ren, ressurseffektiv og bærekraftig energiproduksjon. Denne utviklingen vil ikke være mulig uten tilgang på kritiske metaller. Metaller som litium, kobolt, nikkel og platina er helt nødvendige i batterier, for vindkraft og solenergi, brenselseller og i de fleste viktige kjemiske industriprosesser. I dag får vi hovedsakelig disse metallene fra malm som medfører to store problem: Miljøavtrykket fra gruveindustrien, samt at den politiske situasjonen i landene ofte gir en usikker forsyningssituasjon. Kun en liten andel kommer fra resirkulering, hovedsakelig fordi dette teknologisk er energi- og kjemikalie-krevende. Hovedideen i vårt prosjekt MOFSORBMET er å utvikle nanomaterialer med forsterket adsorpsjon til gjenvinning av kritiske metaller fra gruvedrift og avfallsstrømmer. Vi vil minske mengden kjemikalier og energi som nå kreves i industriell gjenvinning og resirkuleringsprosesser. Økt gjenvinning og resirkulering av metaller gir mulighet til å øke andelen av rene energiteknologier i energisektoren og bedre forsyningssikkerheten via sirkulær økonomi. Sammen med universitetet i Bergen og industrirådgiveren Glencore Nikkelverk, vil vi utvikle og demonstrere bruken av nanomaterialer til gjenvinning og seperasjon av kritiske metaller. Disse inkluderer blant annet litium, kobolt, nikkel, mangan og metaller av platina-gruppen. De internasjonale partnerne fra Spania (BCMaterials), Sverige (Chalmers tekniske universitet), og Hellas (Ioannina universitetet) vil delta i prosjektet. MOFSORBMET har som mål å utvikle nåværende teknologi til et høyere teknologimodenhetsnivå (fra TRL 2 til TRL 4) og demonstrere gjenvinning av minst to kritiske metaller fra to forskjellige kilder med minst 90% gjenvinning og 95% renhet i løpet av prosjektets tre et halvt års varighet.

A low carbon future relies on the share of clean energy technologies (Solar PV, wind, geothermal, hydro battery) in the energy sector. The clean energy technology is mineral intensive and with its growth, demand for critical metals is growing exponentially. Therefore, increasing the recovery and recycling of critical metals offers a double win, securing metal supply for clean energy development and reducing the environmental impact from mining and waste pollution. The MOFsorbMet project is investigating Metal-organic frameworks (MOFs) based technology that has high potential to offer increase metal recovery while reducing the energy and chemicals used for the recovery process. MOFs are crystalline, solid, porous materials build from metal ion or metal-oxo cluster bridged by multi-dentate organic linker forming 3D network structure. Recently, IUPAC has announced MOFs among the top 10 emerging technologies. The methodology behind the project is realized in 3 interlinked research blocks: MOF development, MOF characterization and MOF testing. These research blocks are supported by 4 technical work packages (WPs): WP1-Synthesis and functionalization of MOFs, WP2- Synthesis of functional linkers, WP3-MOFs Characterization-adsorption site and mechanism WP4. Testing and demonstration of MOF for critical metal recovery. The goal of the project is to identify, develop and demonstrate the use of MOFs for the recovery and separation of critical metals. These include lithium, cobalt, nickel, manganese, rare earth metals (REE) and platinum group metals (PGMs). To our knowledge, this is the first project where the development of MOFs to recover critical metals from leachate produced in different metallurgy (solvo-, hydro- and Bio-metallurgy) processes is undertaken. MOFsorbMET project targets the development of technology from TRL 2 to TRL 4, demonstrating recovery of at least two critical metals from two different sources with recovery over 90% and purity over 95% (O4).

Aktivitet:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale