Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

SmaRTWork - a digital system for personalised return to work recommendations for sick-listed with musculoskeletal disorders

Alternativ tittel: SmaRTWork – et digitalt system for persontilpassede anbefalinger for sykmeldte med muskel- og skjelettplager

Tildelt: kr 12,2 mill.

Langvarig sykefravær har store konsekvenser både for den sykmeldte og for samfunnet. Den vanligste årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettplager. Til tross for betydelig forskning vet vi lite om effektive tiltak, og det mangler kunnskap hvem som trenger hvilke tiltak. Det er heller ikke bare et spørsmål om hvem som vil ha nytte av hva, men også et spørsmål om når de trenger hvilke tiltak. Målet med dette prosjektet er å utvikle og evaluere et beslutningsstøttesystem (SmaRTWork) som kan muliggjøre 1) tidlig identifikasjon av personer som står i fare for langvarig sykefravær på grunn av muskel- og skjelettplager, og 2) gi persontilpassede anbefalinger om tiltak for bærekraftig retur til arbeid. Beslutningsstøttesystemet vil bruke «case-based reasoning» (CBR). Hovedprinsippet til CBR er å bruke kunnskap om tidligere suksessfulle «caser» for å foreslå tiltak for nye og lignende «caser». Personer som har vært sykmeldt i 4 uker på grunn av muskel- og skjelettplager vil bli invitert til å bruke SmaRTWork. De som samtykker til deltakelse vil få tilgang til SmaRTWork, som er web-basert og kan benyttes på pc/nettbrett/telefon. SmaRTWork er et brukersentrert system og det er opp til den sykmeldte å velge om han/hun ønsker å gjennomføre de individtilpassede tiltakene som foreslås. For å øke aksept, tiltro og sjansen for at systemet vil bli brukt så vil vi involvere brukere og andre nøkkelpersoner i utviklingen og evalueringen av SmaRTWork, og brukere vil også inviteres med i prosjektets rådgivende styre. Hvorvidt SmaRTWork har effekt på tilbakeføring til arbeid vil vi evaluere gjennom en randomisert kontrollert studie. I tillegg vil vi gjennomføre en prosess-evaluering for å vurdere hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering, og kvalitative studier for å undersøke hvordan de sykmeldte og andre nøkkelpersoner opplever å bruke systemet.

Musculoskeletal disorders are the most common reason for sickness absence. Despite extensive research on return to work interventions the results are inconsistent and there is a lack of evidence in regards to who needs what measures. Furthermore, it is not only a question about who needs what; it is also a question about when. The aim of this project is to develop and evaluate an intelligent decision support system that i) enables early identification of individuals at risk of long-term sick leave due to musculoskeletal disorders, and ii) provides personalised recommendations to facilitate sustainable return to work. The SmaRTWork tool will utilize state-of-the-art artificial intelligence (AI) methodologies for the early risk prediction and subsequent tailoring of a personalised intervention to facilitate sustainable return to work. The core foundation for the decision support system will be case-based reasoning (CBR). The main principle of CBR is to reuse knowledge from previous successful cases to suggest solutions for new and similar cases. Workers who have been sick listed for 4 weeks due to musculoskeletal disorders will be invited to use The SmaRTWork tool. After consent they will receive credentials to access app-based SmaRTWork tool. The effect of the SmaRTWork tool will be evaluated in a randomized controlled trial. The main outcome will be time to sustainable return to work (i.e. one month back at work without relapse) based on registry data. There will be a process evaluation that will assess facilitators and barriers for implementation, and qualitative studies to explore how the sick-listed workers and other relevant stakeholders experience using the system.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester