Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Historicizing Intelligence: Tests, metrics and the shaping of contemporary society

Alternativ tittel: I intelligensens tidsalder: Tester og målinger i historisk perspektiv

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

315381

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Geografi:

Fagområder:

Hensikten med dette prosjektet er å studere den historiske utviklingen av intelligenstester, IQ-skalaen og de ideer om intelligens som slike tester bygger på og er med på å skape. Prosjektet tar for seg hvordan det vitenskapelige forskningsobjektet intelligens har oppstått og utviklet seg, og hvordan det har fått de ulike rollene og funksjonene det har i dagens Norge, og de verdi-, autoritets- og legitimitetsforhold som intelligensmålinger er vevd inn i. Prosjekter inkluderer er serie delundersøkelser som tar for seg pågående debatter og prosesser omkring IQ-testing, utforsker den lange historien bak utviklingen av selve testene og skalaene og undersøker hva slags arbeid IQ-tester og beslektede test-teknologier har gjort og gjør i samfunnet. Her tar vi særlig for oss skolesystemet og testing av skolebarn, IQ som diagnoseverktøy for psykisk utviklingshemning, IQ-testenes betydning for tilregnelighetsvurderinger i rettsapparatet, samt betydning av intelligensmålinger i eugenisk tenkning og steriliseringspraksis i Norge. Basert på disse delstudiene tar prosjektet sikte på å skrive en sammenhengende framstilling av IQ-testenes utvikling i Norge, satt inn i en internasjonal og transnasjonal sammenheng. Med Norge som utgangspunkt vil vi utforske de nasjonsoverskridende sammenhengene, prosessene og aktørene som har formet utviklingen i Norge, inkludert de transnasjonale selskaper som eier og markedsfører testene, og internasjonale organisasjoner, profesjoner og faglige nettverk involvert i å skape, vurdere, oversette tilpasse og godkjenne tester og måleskalaer som brukes i Norge Ved å undersøke de historiske forholdene som har gitt opphav til test-metoder, måleskalaer og begreper om intelligens ønsker vi å bidra med nye innsikter i hva disse teknologiene, praksisene og konseptene er og hva slags samfunnsrolle de har og bør ha.

Despite the widespread use of IQ and related mental abilities tests in diverse social settings, there is no consensus on their workings as descriptive/diagnostic devices or on the conceptual apparatus of intelligence-related assumptions that accompanies them. The aim of this project is to study how these tests and varied understandings of intelligence have come-into-being as scientific objects of inquiry and how they perform diverse roles in today’s Norway. Our research will promote an in-depth discussion on the entanglements of science, technology, politics, economy, law and culture that produce knowledge, value and legitimacy related to intelligence testing. It will build on a series of studies, which will a) address the contemporary situation and follow recent debates around IQ-testing, b) situate intelligence testing in a long-term historical perspective by focusing on the tests and scales themselves, c) examine the work that mental abilities testing technologies do in society, with a special emphasis in legal and educational practices, and d) synthesize these diverse empirical case studies into a coherent account of the development of intelligence testing in Norway, viewed through a transnational and comparative lens. By historicizing these technoscientific infrastructures and concepts, our ambition is to advance knowledge about what these technologies, practices and concepts are and what their societal roles are and should be. While directing attention to local and Norwegian situations, our transnational approach aims to address the global material and intellectual networks of interchanges that have shaped these local developments . The project seeks to impact the general public discourse, as well as professional discussions and practices among those who use the tests and will strive to engage groups affected by testing practices.

Aktivitet:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell