Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Prisons of Note: Mapping music and nuances in penal exceptionalism from the periphery

Alternativ tittel: "Prisons of Note": Kartlegging av musikk og nyanser i straffeeksepsjonalisme fra periferien

Tildelt: kr 8,0 mill.

Musikk er en helhetlig og viktig del av menneskelivet, både i gode tider og i tider med krise og isolasjon. Prosjektet PRISONS OF NOTE prosjektet undersøker opplevelsene av, omstendighetene rundt og tilnærminger til musikk og fengsling i livet til personer som sitter i varetekt, fengselspersonale og interessenter. Prosjektet ser på forholdet mellom fengselsmusikk (inkludert musikkutdanning, musikkterapi, musikkproduksjon og lytteinitiativer) og de sosiokulturelle, politiske, etiske og estetiske implikasjonene denne kreative praksisen har fra ulike perspektiver. Prosjektet benytter en internasjonal, komparativ tilnærming forankret i empirisk forskning for å kartlegge nyanser og asymmetrier i straffeeksepsjonalisme fra mindre, perifere myndighetsområder det globale Vesten. Dette for å utforske måtene musikk brukes ? og er nyttig på ? i fengsler. PRISONS OF NOTE bygger på nyere musikkvitenskap og komparativ pønologiforskning. Det bygger på modeller om fengselsetnografi, sosiologi og etnomusikologi, og blir ledet av en musikolog, samt et mangfoldig forskerteam av kriminologer og sosiologer. Prosjektet sammenligner opplevelser av fengselsmusikk i mindre jurisdiksjoner for straffeeksepsjonalisme - som i stor grad har blitt oversett i komparativ kriminologisk og musikologisk diskurs til fordel for en angloamerikansk tilbøyelighet. Samtidig som vi håndterer økende fengslingsrater over hele verden, samler dette prosjektet kvalitative data fra casestudier i Norge, Island og Irland for å bidra til innovativ, tverrfaglig kunnskap om hvordan musikk brukes i fengsler fra et perifert perspektiv. På denne måten endrer PRISONS OF NOTE hvordan vi studerer musikk og fengsler, fra isolerte situasjonsstudier om enkeltnasjoner, til sammenkoblede, transkulturelle opplevelser som strekker seg utover nasjonale grenser, og som gir stemme til opplevelser av straffeeksepsjonalisme og "prisons of note".

Music is an integral and vital part of human life in times of joy and triumph, as well as in times of crisis and isolation. PRISONS OF NOTE will investigate the experiences of, circumstances surrounding, and approaches to music and imprisonment in the lives of prisoners, staff, and stakeholders. It will examine the relationship between prison music – including music education, music therapy, music-making and listening initiatives – and the sociocultural, political, ethical and aesthetic implications of this creative practice from multiple perspectives. Using an international, comparative approach grounded in empirical research, the project maps the nuances and asymmetries in penal exceptionalism from smaller, peripheral jurisdictions within the global West, to untangle the ways music is used –and is useful– in prison. PRISONS OF NOTE builds on recent scholarship from musicology and comparative penology, drawing from models of prison ethnography, sociology and ethnomusicology, led by a musicologist PI and a diverse research team of criminologists & sociologists (postdoc, master students, film scholar & scientific advisory board). This significant, ambitious project compares prison music experiences in smaller jurisdictions of penal exceptionalism – places that have been largely overlooked in comparative criminological and musicological discourse in favour of an Anglo-American bias. As we tackle rising incarceration rates around the world, this project is unique in that it collects qualitative data from prison case studies in Norway, Iceland and the Republic of Ireland in order to contribute new, interdisciplinary knowledge on how music is used and is useful in prisons from a peripheral perspective. Thus PRISONS OF NOTE will change how we study music and imprisonment, from isolated, single-nation case studies to connected, transcultural experiences that transcend national borders, that gives a special voice to experiences of penal exceptionalism and prisons of note.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam