Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

New Signs of Antiquity: The Uses of Latin in the Public Culture of Italian Fascism, 1922-1943

Alternativ tittel: Bruken av latin i den italienske fascismens offentlige sfære (1922-1943)

Tildelt: kr 8,9 mill.

Dette prosjektet utforsker det latinske språkets rolle og funksjon i den offentlige sfære under den italienske fascismen (1922-1943). «Roma er vårt utgangspunkt og vårt referansepunkt,» erklærte Benito Mussolini i 1922: «det er vårt symbol eller, om du vil, vår myte». Tegn og symboler assosiert med det gamle Roma var overalt i Mussolinis Italia, fra symbolet på fasces til den «romerske» hilsenen. Romas antikke språk, Latin, var også en del av fascismens «Roma-kultus». I tillegg til Dux («Leder») og SPQR («det romerske senat og folk»), var latinske ord, fraser og til og med korte tekster fremtredende i f.eks. inskripsjoner, frimerker og radioprogram. Mussolini utropte selv stolt i en av sine mange taler: «Civis Romanus sum» («Jeg er en romersk borger»). Denne retoriske bruken av latin fant gjenklang i en større interesse for det antikke språket under Mussolini, og var noe som aktivt ble støttet og promotert av regimet. Selv om det latinske språket generelt ikke ble forstått av alle italienere, utnyttet Mussolinis regime på behendig vis dets symbolske potensiale. Hvordan ble det antikke språket benyttet av fascismen i Italias offentlige sfære under Mussolini? Hvilke kulturelle, lingvistiske og ideologiske tankegods gjorde at latin appellerte til fascistene? Og hvorfor er det viktig å forstå den appellen i dag? En gruppe forskere fra Norge, Nederland og Italia skal undersøke hvordan og hvorfor latin ble brukt i den fascistiske offentlige sfæren. Gruppen vil også gjøre den nylig oppdagete og vanskelig tilgjengelige arven etter fascistiske latinske tekster tilgjengelig på nettet, på en akademisk kvalitetssikret måte.

“Rome is our starting point and our point of reference,” the leader of Italian Fascism, Benito Mussolini, declared in 1922: “it is our symbol or, if you wish, our Myth”. Commonly recognized as a constitutive part of Italian Fascism, the ‘cult of Rome’ was a public spectacle informed by a set of values and ideas associated with Roman antiquity. Signs and symbols of Rome were everywhere in Mussolini’s Italy (1922-1943), from the fasces to the ‘Roman’ salute. The ancient language of Rome, too, was omnipresent in public culture. Apart from "Dux" and "SPQR", Latin words, phrases, and even short texts proudly featured in inscriptions, stamps, and radio shows. Mussolini himself exclaimed: “Civis Romanus sum” (“I am a Roman citizen”), in Latin. Such ‘Latin signs’ resonated with a wider interest in the ancient language under Mussolini, supported and promoted by the regime. Even though Latin was not commonly understood, Fascists deftly exploited its symbolic potential. How was the ancient language put to the service of Fascism in Italy’s public culture under Mussolini? Which cultural, linguistic, and ideological notions informed Latin’s appeal for Fascism? And why is it important to understand that appeal today? A team of experts from Norway, the Netherlands, and Italy will explore how and why Latin was used in Fascist public culture. It will also make the recently rediscovered and difficult-to-find heritage of Fascist Latin texts available online, in a scholarly responsible way.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder