Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Appetittstyrt fôringskontroll i oppdrett av laks

Alternativ tittel: Appetite-controlled feeding in Atlantic salmon farming

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektnummer:

317770

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2023

Organisasjon:

Geografi:

Fôr er en av de viktigste kostnadsfaktorer i norsk oppdrett, og en klar begrensende faktor for fremtidig vekst på grunn av underskudd av marine råvarer over hele verden. Ved intensiv oppdrett av laks utgjør fôrkostnadene 40-50%. Det er derfor viktig å sikre god kontroll av all forbruk av fôr ved å maksimere fôrfaktor, samtidig som fisken har god vekst og fôrspill til miljøet rundt anleggene minimeres. I tradisjonell fôringskontroll styrer en operatør all fôring i merdene basert på observasjoner av fisken ved hjelp av undervannskamera. På mange anlegg er det ikke uvanlig å operere med en fôrfaktor mellom 1.1 og 1.4. Dette betyr at det er en overflødig fôring på opp mot 30% sammenlignet med hva som er mulig hvis all maten blir spist og fôringsprotokollene er optimalisert. En slik situasjon er kostbar for industrien og heller ikke miljøvennlig. I prosjektet, NoFood2Waste, har vi som mål å utvikle en ny metode for optimalisert fôringskontroll ved å kombinere kunnskap om fisken fysiologi og vekstkapasitet i forskjellige stadier kombinere med ny forskningsbasert kunnskap om fysiologi, fôringsatferd og stimstruktur hos laks i forhold til størrelse og kondisjon gjennom forskjellige årstider. Med oppstart vår 2021 følger vi to storskala produksjonsgrupper fra utsett i seks merder i sjø til slakt planlagt vår 2022. I forsøket dokumenterer vi fiskens vekst, og fôringsatferd ved hjelp av hydroakustiske sensorer- ekkolodd- som registrerer fiskens vertikale og horisontale bevegelser i merden og hvordan disse påvirkes av miljøforhold. Vi sammenligner automatisk og operatørbasert appetittstyrt fôring, dvs. å identifisere og fôre fisken når den er sulten og stoppe når den er mett. I 2022 vil vi gjennomføre to forsøk der vi vektlegger å få kunnskap om fiskens fysiologi og signalveier som styrer appetitt, fôrinntak, fordøyelse, fôrutnyttelse og vekst og hvordan dette påvirkes av temperatur og oksygennivå i vannet. Basert på dette vil vi utvikle dynamiske datamodeller for fôring som vil danne basis for nye og innovative teknisk løsninger for optimalisert dynamisk fôringskontroll i sjøbasert oppdrett basert på sanntidsovervåking av laksens vertikale og horisontale atferdsmønster via hydroakustiske sensorer. Dette systemet vil være bra for fisken, lønnsomt for oppdretteren og viktig for miljøpåvirkningen av oppdrett.

Fiskefôr er en av de viktigste innsatsfaktorene i norsk oppdrett, og en klart begrensende faktor for fremtidig vekst pga. underskudd på marine råstoff. I intensivt oppdrett utgjør kostnader til fôr ca. 40-50 %. Det er således viktig å sikre god kontroll på all bruk av fôr gjennom å maksimere fiskens fôrinntak og tilvekst, samtidig som en minimaliserer utslipp av fôr til omliggende miljø. I tradisjonell fôringskontroll er det operatøren på anlegget som styrer all utfôring med utgangspunkt i manuelle observasjoner av fisken (ved hjelp av undervannskamera). På slike anlegg er det ikke uvanlig å operere med en fôrfaktor mellom 1.1 og 1.4, som innebærer en overfôring på nærmere 30 %. En slik situasjon er svært kostbar og lite miljøvennlig. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle en ny metode for optimalisert fôringskontroll gjennom å kombinere hydroakustiske sensorer som registrerer fiskens bevegelse i merden med ny forskningsbasert kunnskap om fysiologi, beiteatferd og stimstruktur hos laks. Vår løsning er appetittstyrt fôringskontroll, dvs. fôre fisken når den søker mot et definert fôringsområde og er sulten, og stoppe når den er mett og trekker vekk dette fra fôringsområde. Dette er bra for fisken, lønnsomt for oppdretter og viktig for miljøet. Idéen til prosjektet er klart definert; Vi skal utvikle en ny og innovativ teknisk løsning for optimalisert dynamisk fôringskontroll i sjøbasert oppdrett basert på sanntid-overvåkning av laksens vertikale og horisontale atferdsmønster, appetitt, størrelsesutvikling og kondisjon gjennom ulike årstider.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning