Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1142997 PhagePow(d)er: Sustainable, Effectiv and Natural Inhibition of Food-Borne Pathogens by Advanced Phage Technology

Alternativ tittel: E!1142997 Fagpudder - bærekraftig, effektiv og naturlig hemming av matbårne patogener med avansert fagteknologi

Tildelt: kr 3,0 mill.

Eksisterende prosesseringshjelpemidler for mattrygghet, selv om de for det meste er effektive, kan fortsatt ikke forhindre antimikrobiell overlevelse og sykdomsutbrudd. Dette medfører en enorm sosioøkonomisk belastning på grunn av sykelighet, dødelighet og tilbakekallinger av produkter. Videre ønsker kunder nye metoder for mattrygghet som kvalifiserer som clean-label teknologier. Vi tar sikte på å sikre mattrygghet via bakteriofager ("fager"); som er de naturlige biologiske bekjempelsesmidlene til bakterier. Fager smitter og replikerer i spesifikke bakterier, og dreper dem til slutt. Ved å velge fager som spesifikt retter seg mot patogener, men som er trygge for gunstige bakterier, kan målrettede produkter utvikles for å eliminere skadelige bakterier, og forhindre matbårne sykdommer. Hovedresultatene av prosjektet vil være en ferdig teknologiplattform for neste generasjons fager i forbedrede fagformuleringer, og demonstrasjon av tre prototypeprodukter som hjelpemidler ved prosessering av matvarer. For å oppnå dette vil vi velge spesifikke fager og utvikle prototypeprodukter som vil bli validert for effektivitet. Prototype fagformuleringer vil bli validert i krydderblandinger / marinader og tørrsaltet kaldrøkt laks. Vi har i prosjektet sammenlignet flere forskjellige metoder for screening av Listeria-fager mot sensitive L. monocytogenes-stammer. En blanding av 10 stammer er blitt benyttet til å kontaminere forskjellige typer egenprodusert røkelaks med varierende saltinnhold, salttyper og røykegrad. Røkelaksen er deretter behandlet med fager, bakteriosin eller en blanding av begge deler. Vi har så fulgt veksten av L. monocytogenes over hele lagringsperioden under forskjellige temperaturbetingelser. Varierende grad av drap og veksthemming av L. moncytogenes ble observert avhengig av betingelsene som ble benyttet. Vi har også utført tilsvarende behandlinger på kommersielt produsert røkelaks. Denne er også benyttet i sensoriske tester. Vi har i tillegg sett på drap av Salmonella på kylling med Salmonellaspesifikke fager.

The project goal is to establish a technology platform for development of next generation phages in enhanced formulations, to protect food against contamination with Listeria, Salmonella and STEC (Shiga toxin producing E.coli). Existing processing aids for food safety, while mostly effective, still cannot prevent antimicrobial resistance and disease outbreaks; imposing huge socio-economic burden due to morbidity, mortality, and product recalls. For example, Salmonella typhi infections that are not susceptible to ciprofloxacin increased from 22% (1999) to 74% (2017). One in three foodborne outbreaks in the EU (2018) were caused by Salmonella. Further, customers are seeking new interventions for food safety that qualify as clean-label technologies. We aim to ensure food safety via bacteriophages (“phages”); the natural biological control agents of bacteria. Phages infect and replicate inside specific bacteria, ultimately killing them. By selecting phages that specifically target pathogens, yet are safe for beneficial bacteria, targeted products can be developed to eliminate harmful bacteria, preventing foodborne illnesses. The main results of the project will be a completed technology platform for next generation phages in improved phage formulations, and demonstration of three prototype products as food processing aids. To achieves this, (i) project coordinator Micreos Food Safety (MFS) will select specific phages and set up the phage technology platform for next generation phage formulations. (ii) MFS and Zurich University of Applied Science (ZHAW) will cooperate to develop a formulation technology powdered prototype products, which will be validated for efficacy in an experimental setup by NOFIMA. (iii) Prototype phage formulations will be validated in an operational setting by MFS in two use cases (spice-blends/marinades and dry-salted cold-smoked salmon).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS