Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

#Amazing grazing - sustainable food and fiber from Norwegian sheep rangeland grazing systems

Alternativ tittel: #Amazing grazing - bærekraftig kjøtt og ull fra sau som beiter i norsk utmark

Tildelt: kr 4,6 mill.

#AMAZING GRAZING skal få frem kunnskap om hvordan sau i norsk utmark bidrar til en bærekraftig utvikling. Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder med ulikt ressursgrunnlag, ulike driftsopplegg og ulik ressursbruk. I dette prosjektet skal vi undersøke sauebonden sitt driftsopplegg, forbrukeren sin innsikt, og rammevilkårene som både bonden og forbrukeren må forholde seg til. Hvordan kan produksjonen forbedres, og hvordan kan forbrukeren få mer kunnskap og nærhet til hva beitebruk bidrar med gjennom produktene? Et mål i prosjektet er å belyse hva som kan bidra til at kjøtt og ull fra sau verdsettes høyere. Prosjektet ønsker å påvirke diskusjonen rundt bærekraft, media sin omtale av det og hvordan politikk blir formet. Å formidle til dels kompliserte vurderinger på en lettfattelig måte, som fremmer en bedre forståelse av beitedyrs plass i norsk natur, betydning for klima, og for god ressursutnyttelse ? er sentralt for at prosjektet skal lykkes. Kan norsk sauehold bidra til å nå noen av FN?s bærekraftsmål? Prosjektet har så langt deltatt med flere kronikker, debattinnlegg og foredrag nasjonalt for å belyse problemstillinger som prosjektet skal bidra med ny kunnskap inn i. Arbeidet med å forstå hvordan et bærekraftig driftsopplegg med sau skal være, og forbrukeren sin rolle er i oppstartsfasen. Prosjektet har i starten av 2022 fått ansatt en PostDoc hos SIFO som skal jobbe i prosjektet. Prosjektet har tilgang til et solid internasjonalt kontaktnett som vil bidra til å løfte temaet opp på et globalt nivå, med fokus på lokale løsninger. Over 30 ulike aktører i verdikjeden og sauebønder med forskjellige driftsformer vil sammen med forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) øke kunnskapen rundt bærekraftig kjøtt og ull. Prosjektet ledes fra NIBIO Tingvoll. Den brede deltagelsen fra næringslivet i alle ledd av verdikjeden håper vi at vil sikre at kunnskap både deles og formidles, og kan gi overføringsverdi til andre beitedyr og deres produkter.

#AMAZING GRAZING will provide new knowledge and insight on how sheep and rangeland grazing can be part of sustainable food and fiber (textile) systems, and how stakeholders in the value chain can enhance value creation in a wide sense. The proposal builds on the research-project KRUS (Bionær), where changing the environmental debate related to the fiber wool has been successful. We seek to describe and assess sustainability in existing and scenario rangeland grazing systems. This will be achieved through Smart-analysis, LCA, human resource calculations and economy modeling. We also want to look at how policy, economy and public discourse influence sustainability in these systems. By looking at how products from rangeland grazing systems are promoted and how this influences consumer behavior, we aim to strengthen value creation from these systems. We will include stakeholders in local and national value chains throughout the project to get input on our methods-approach, and further also on our findings. All stakeholders in the value chain will get insight into what the qualities of sustainable products from rangeland grazing systems are, including policymakers and NGO’s that have an impact. A common understanding will enhance value creation and ensure our ability to continue producing food and fiber from our rangelands, and thus stimulate their market up-take.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri