Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

SOLUTIONS: New solutions for potato canopy desiccation, control of weeds and runners in field strawberries & weed control in apple orchards

Alternativ tittel: SOLUTIONS: Nye løsninger for nedvisning av potetris, bekjempelse av ugras og utløpere i jordbær og ugraskontroll i eplehager

Tildelt: kr 2,3 mill.

Håndtering av ugress og andre plantevernutfordringer er viktig for å unngå avlingstap i landbruket. Tilbudet av norske rå-, mat- og fôrvarer påvirkes av at bonden lykkes med sin innsats i åker og frukthager. Et nylig forbud mot plantevernmiddelet dikvat og den usikre framtida til glyfosat ? begge viktige innsatsfaktorer i norsk jord- og hagebruk ? fordrer nye løsninger. Alternativ til ordinære plantevernmidler er dessuten velkomne verktøy i integrert plantevern (IPV). Målet med IPV er bl.a. redusert risiko av plantevernmidler på helse og miljø. Norske dyrkere er siden 2015 pålagt å følge IPV. SOLUTIONS skal finne nye praktiske løsninger for: 1) Nedvisning av potetris, 2) ugress og utløpere i jordbær på friland og 3) ugras i eplehager. Nedvisning av potetriset før høsting er viktig for å regulere størrelsen på potetene, fremme skallsetting, lette høstinga, unngå tørråtesmitte og råtning på lager. Varmtvannsteknologi, elektrisitet og bioherbicider (eksempelvis pelargonsyre) - alene eller i kombinasjon med mekaniske metoder - vil prøves ut. I tillegg til å finne relativt snarlige løsninger, jobbes det med to verktøy innen presisjonsjordbruk. Det ene er en norsk robot som skal fjerne ugress og utløpere i jordbær med millimeterpresisjon. Det andre er variabel dosering av nedvisningsmiddel i potet basert på satellittbilder. I oppg. 1.1 - Nedvisning av potetris - har vi i 2021 utført totalt fem feltforsøk. Tre forsøk med pelargonsyre og eddiksyre ble utført i forskjellige potetsorter hos kommersielle produsenter (nær Hamar og Skarnes) og NIBIO. En og to gangers behandling, ulike doser og tilsetting av parafinolje inngikk. Data på nedvisning av riset (overjordisk del av potetplantene), skallmodning, hvor lett potetene løsner fra planta, avlingsnivå og avlingskvalitet er registrert. Foreløpig analyse av data viser lovende effekt i noen behandlinger. To feltforsøk med risknusing alene og med etterfølgende flamming eller varmt vann er utført hos kommersielle dyrkere (nær Hamar og på Vormsund). Varmt vann ble testet med ulike doser, en eller to ganger også uten risknusing. Foreløpig inntrykk er at mekanisk risknusing etterfulgt av varmt vann eller flamming er mest lovende. I oppg. 1.2 - Variabel dosering av nedvisningsmiddel i potet - valgte vi i 2021 ut ni potensielle potetåkre hos to kommersielle dyrkere (Viken og Innlandet). Programvare, som automatisk og daglig registrerer nye satellittbilder (Sentinel 2) over disse ni kandidat-åkrene, ble utviklet. Idet et nytt satellittbilde er tilgjengelig, laster programmet ned og pre-prosesserer de delene av bildet som overlapper med kandidat-åkrene. Indeks-verdier for plantedekke og sannsynlighet for skyer beregnes for hver piksel. På samme tid som skyfrie satellittbilder var tilgjengelig gjorde vi referansemålinger med et håndholdt instrument for bladareal-indeks i et utvalg av kandidat-åkrene. Referansemålingene gir et indirekte mål på biomasse/tetthet av riset. Basert på disse og kommende referansedata, skal vi lage en modell som «oversetter» indeks-verdier fra satellitt til risets biomasse/tetthet. I oppg. 2.1 ? Metoder mot ugress og utløpere i jordbær ? har vi 2021 utført ett forsøk mot ugress i nyplantet åker (dobbeltradet kultur) hos kommersiell dyrker (Ridabu i Innlandet). Gjentatte behandlinger med varmt vann kombinert med mekanisk radrensing, samt kjemiske preparat og ubehandlet kontroll inngikk i forsøket. For varmt vann testet vi to avstander til jordbærplantene (2 cm og 4 cm) og to vannmengder (3 og 6 liter per kvm). Forsøksdata er ikke analysert ennå. I oppg. 2.2 - Robot til å fjerne ugress og utløpere i jordbær - har Kilter AS i 2021 hatt samtaler med jordbærprodusent og rådgivere i felt for å forstå problemstillingen bedre. Oppgaven krever innsamling av forskningsdata i form av bilder i jordbæråker på relevante tidspunkt. Bildene vil brukes til utvikling av algoritme som automatisk kan skjelne ugress og utløpere fra nytteplanten i bilder som tas av roboten. Vi har samlet forskningsdata fra 1-4 åkre ved tre anledninger i perioden juni- september. I oppg. 3.1 - Tiltak mot ugras i eplehager - har vi i 2021 utført ett forsøk hos en kommersiell produsent (Østre Toten). Målet er å finne glyfosat-frie tiltak mot ugraset i epletre-raden. Forsøket inkluderte fem alternative tiltak: Varmt vann med to ulike vannmengder (3 og 6 liter per kvm), mekanisk radrensing og ulike doser av pelargonsyre, samt ubehandlet kontroll og vanlig praksis (glyfosat). Alle behandlinger ble utført tre ganger i vekstsesongen (mai-juli). Analyse av forsøksdata er ikke utført ennå. SOLUTIONS er koordinert av NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi. Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Grofondet AS, samt egeninnsatsen til prosjektpartnerne A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, Kilter AS, Norsk Landbruksrådgiving og norske dyrkere av potet, jordbær og eple. NLR Innlandet, NLR Vest, NLR Viken og NLR Øst deltar også.

To reduce environmental and health risks by pesticides, authorities and growers seek alternative methods as part of integrated pest management (IPM). IPM has been mandatory since 2015 in Norway, and is based on 8 principles whereof non-chemical methods is one. The recent withdrawal of the desiccant Reglone (diquat) and the currently uncertain future of the widely used herbicide glyphosate (marketed as e.g. Roundup) cause serious challenges for Norwegian production of potatoes, strawberries and apples. The project SOLUTIONS will work on new solutions for: 1) Potato canopy desiccation, 2) Control of weeds and runners in field strawberries, and 3) Weed management in apple orchards. Measures to be tested are Bioherbicides, for example pelargonic acid and other organic acids; Thermal methods, for example hot water and electricity, alone or in combinations with current and new mechanical implements and newly approved products. SOLUTIONS will also work on two precision agriculture technologies: 1) Sensor-based dosing of new potato desiccant(s), and 2) Robot to control weeds and runners in field strawberries. The most critical R&D challenges faced in the project are reaching sufficient and reliable efficacies of the new agents and methods. For sensor-based dosing of desiccants, relying on satellite data in the visible spectrum might be a challenge due to clouds. For the robot, discriminating runners from objects like leaf stems of the strawberry mother plant may not be straightforward. SOLUTIONS is a 4-year project (2021-2024) coordinated by NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research. It is funded by Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri and Grofondet AS. Collaborative and financial partners are Norsk Landbruksrådgiving, A-K maskiner AS, Heatweed Technologies AS, H.F. Maskin Teknikk AS, Kilter AS, Gartnerhallen and Norwegian producers of potatoes, field strawberries and apples.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder