Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: Cost-effective algae technology to promote circular economy development of Norwegian wastewater treatment plants

Alternativ tittel: Kostnadseffektiv algeteknologi for utvikling av sirkulær økonomi i norske renseanlegg

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektnummer:

320079

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Avfallshåndtering og global oppvarming er stadig økende bekymringer i renseanlegg for avløpsvann. Dette åpner en mulighet til å utnytte algeteknologi for å introdusere det i det grønne skiftet i behandling av avløpsvann. ALGECO har dermed som mål å utvikle innovative og kostnadseffektive algeteknologier for å omdanne det kommunale rensede avløpsvannet fra avfall til levedyktige algebaserte produkter. Nærmere bestemt vil næringsstoffer som gjenvinnes fra kommunalt tertiært avløpsvann konverteres til verdiskapende produkter av algebasert organisk gjødsel og jordforbedringsmiddel for hagebruk. Enda viktigere er at dette prosjektet vil bli grundig evaluert som en ny verdikjede for norske renseanlegg med hensyn til gjennomførbarhet og bærekraft. I årene 2021 til 2025 skal ALGECO målrettet utarbeide en vitenskapelig plan med nullutslipp av avfall på algeteknologi, med en positiv balanse når det gjelder å redusere avfall, gjenbruke avfall og regenerere verdier (3R). Dette prosjektet vil integrere fem toppmoderne komponenter i en ny konfigurasjon: (1) Grønne løsninger for kommunal avløpsvannbehandling. (2) Iboende fordeler med kommunalt renseavløpsvann for algedyrking. (3) Kostnadseffektive kultiveringsstrategier for polykultur (4) Integrasjonssystemer i et lukket kretsløp. (5) Bærekraftig og gjennomførbar verdisettingsprosess. Dette er et doktorgradsprosjekt, det har en en postdoc-stilling og det vil være flere muligheter for masterstudenter som er involvert for å fremme fremragende forskning i høyere utdanning. ALGECO vil bli gjennomført i samarbeid mellom NIVA, SINTEF Energi, NMBU, UiA, UiO, NIBIO og UQ (Australia), Bioskiva AS og Vestfjorden Wastewater Company (VEAS) som industrielle partnere. Prosjektteamet består av svært erfarne nasjonale og internasjonale forskningsgrupper med komplementær kompetanse og erfaring innen feltene algebioremediering, bioteknologi, molekylær systematikk, jordkjemi, plantevitenskap og miljøøkonomi. ALGECO vil ikke bare levere en ny vinn-vinn-strategi for norske renseanlegg, men også fremme forståelse for rensing av avløpsvann gjennom bevisstgjøring og kapasitetsbygging innenfor rammen av sirkulær økonomi.

For Norwegian wastewater treatment plants (WWTPs), both global warning due to carbon emission and waste management are of rapidly growing importance. This increased awareness provides a great opportunity to exploit algae technology to induce the “green concept” in wastewater treatment. ALGECO is built on a real technological breakthrough conceived to achieve a positive balance in terms of Reducing waste, Reusing waste and Regenerating value (3R concept), targeting the better water-energy-environment nexus for the treatment of municipal treated wastewater. ALGECO provides a scientific blueprint by using safe, reliable, and cost-effective algae technologies to enhance the value chain from the wastewater treatment and convert the wastes into viable algae-based products. As the first pilot research of algae-wastewater to treat municipal treated wastewater in Norway, ALGECO will develop a simplified two-stage and cost-effective High Rate Algae Pond system to exploit main waste streams from WTTPs, with a great potential to achieve a circular loop process and to be extrapolated to industrial scale. The roadmap is that nutrients and CO2 recovered from wastewater are turned into new algae-based organic fertilizers and soil ameliorator for horticultural applications. Moreover, the technology process in ALGECO will be developed and optimized to reach the levels both socially acceptable and economically viable. ALGECO proposes a viable, cross-sectoral and integrated pilot-scale demonstration process, aiming to bring a novel paradigm of synergized bioeconomy and circular economy for Norwegian WWTPs. This project will be implemented with interdisciplinary collaborations between seven academic research institutes and two business partners. The overarching goal of ALGECO is not only to develop a new win-win strategy for Norwegian WWTPs on a basis of zero-discharge and self-sustainability, but also to improve their acceptance through capacity building and awareness raising.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

Responsible Research & InnovationRRI MedvirkningBransjer og næringerLandbrukKutt i utslipp av klimagasserLandbrukJordLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerBransjer og næringerAnvendt forskningPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje InnovasjonBioteknologiBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje ForskningssystemetGrunnforskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiResponsible Research & InnovationRRI Utviklings- og prosessorienteringKlimarelevant forskningLandbrukPlanterBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Bioøkonomi og forvaltningFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP3 Klima, miljø og energiBioøkonomiFNs BærekraftsmålMatForurensningPortefølje Mat og bioressurserPortefølje Muliggjørende teknologierBioteknologiLandbruksbioteknologiLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Fagmiljøer og talenterResponsible Research & InnovationSirkulær økonomiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Energi og transportLandbrukLavutslippMatGlobal matsikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderNaturmangfold og miljøLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBioteknologiIndustriell bioteknologiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Klima og miljøLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landet