Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIBIO (2020-2023)

Tildelt: kr 4,1 mill.

Jord tilbyr flere økosystemtjenester som matproduksjon, karbonlagring og vannfiltrering. Jordforringelse truer imidlertid leveringen av slike jordøkosystemtjenester over hele verden. Jordhelse innebærer at de fysiske, kjemiske og biologiske komponentene i jorda fungerer optimalt. For å måle og forbedre jordhelsa er det imidlertid nødvendig med et system for overvåking der klima, type arealbruk og jordtype vurderes. Det overordnede målet er å øke kunnskapen om jordhelsevurdering i Norge. Mer konkret å vurdere optimal jordhelse i forskjellige pedo-klimatiske soner og vurdere effekten av ulike dyrkingssystem på jordhelsen. Det er levert inn prosjektbeskrivelse som er godkjent av Wageningen University & Research. Det er i tillegg utarbeidet og godkjent plan for gjennomføring av kurs, der et kurs er bestått (Sense A1 course). Høsten 2021 ble det tatt jordprøver i felt ute hos bønder ? en viktig del for testing av jordhelseindikatorer. En bachelorstudent fra Wageningen bistod i arbeidet, som jeg også var veileder for i ettertid. Testing og analyse av utvalgte jorhelseindikatorer foregår på jordprøvene tatt høsten 2021. Arbeidet med første artikkel er godt i gang. Artikkelen baserer seg på en analyse av en jorddatabase. Arbeidet skal presenteres på en konferanse i mai 2022 på Ås (?Soil and water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions?).

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren