Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.

Alternativ tittel: Implicit: Uncovering gender bias in academia, focusing on philosophy.

Tildelt: kr 1,0 mill.

Filosofifaget er tradisjonelt mannsdominert både med hensyn til hvem som er ansatt på filosofiske institutter, og hvordan fagets kanon formidles. Spørsmålet om hvorfor er det slike har lenge vært diskutert. Ulike forklaringer har vært at filosofiske metoder og teorier ikke inkluderer kvinners erfaringer og måte å tenke på, og at faget mangler kvinnelige rollemodeller. I senere tid er det rettet mer oppmerksomhet mot strukturelle og kulturelle faktorer. Eksempler på dette er at ubevisst kjønnspartiskhet kan påvirke måten det argumenteres på, oppfatninger om vitenskapelig eksellense, samt sosiale relasjoner på arbeidsplassen. IMPLISITT gjennomfører tiltak utviklet for å avdekke ubevisste kjønnspartiskheter i filosofifaget og fremme strukturelle og kulturelle endringer i fagmiljøet. IMPLISITT gjennomføres av forskningsgruppen i feministisk filosofi (institutt for filosofi, UiT) og forskningsgruppen «contemporary gender studies»(senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT). Prosjektet har som formål å avdekke hvordan ubevisst kjønnspartiskhet kan påvirke rekrutterings og vurderingsprosesser og den akademiske kulturen generelt. Tiltakene gjennomføres i form av seminarer, konferanser og gjennom utviklingen av verktøyer som kan stimulere til refleksjon om likestilling og mangfold i filosofifaget.

-

IMPLISITT er forankret I forskningsgruppen i feministisk filososfi på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved UIT, og gjennomføres i samarbeid med forskningsgruppen ConGen ved Senter for Kvinne og Kjønnsforskning ved UiT. Prosjektet består av ulike tiltak som har som formål å identifisere og endre strukturelle og kulturelle årsaker til skjev kjønnsbalanse i filosofi. Skjev kjønnsbalanse gjelder både blant ansatte, studenter og i den pensumlitteraturen som brukes. Prosjektet sikter mot å utvikle verktøy som kan bidra til å skape en organisasjons og ledelseskultur som arbeider aktivt med å skape et inkluderende arbeidsmiljø, samt en mer refleksiv og kritisk forståelse av sitt eget fag og fagkultur. En styrking av både det lokale og nasjonale nettverket kan bidra til en viktig endring av både den akademiske kulturen og fremtidig kunnskapsproduksjon. Tiltakene er organisert i fem aktivitetsklynger som er basert på NFRs anbefalinger og resultater fra Prestisje Prosjektet (BALANSE Program 2018-2021/281861)) som viser at effektive tiltak må være fagmiljøspesifikke: (A) Analyse av egne utfordringer; (B) Aktiv miljøbygging; (C) Publiseringsstøtte; (D) Mentorordninger; (E) Lete- og finnekomiteer for rekrutering.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse