Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Helserom Helgeland - Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging

Alternativ tittel: Health Room Helgeland – local healthcare with distance monitoring

Tildelt: kr 7,0 mill.

Helgeland strekker seg over et stort geografisk område, befolkningen bor spredt, helsetjenester er ikke alltid tilgjengelig lokalt, og det er lange reiseavstander til helsehjelp – noe som kan være belastende for mange pasientgrupper. Mange pasienter må sendes til sykehus fordi det ikke finnes et lokalt tilbud som kan gi spesialisert oppfølging og behandling, eller de må flytte til et tettsted eller sykehjem for å få nødvendig helsehjelp. Det er behov for nye løsninger. Innovasjonsprosjektet Helserom Helgeland har som mål å utvikle en ny tjenestemodell som sikrer at pasienter får tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i et lokalt Helserom eller i hjemmet. Helserommet er et konkret rom i et lokalsamfunn, for eksempel på legekontoret eller på sykehjemmet, som inneholder medisinsk utstyr og teknologi som gir pasienter, pårørende, kommunalt helsepersonell – både lokalt og fra andre kommuner – og spesialisthelsetjenesten nye måter å samhandle på samt fleksible løsninger for tilgang til kompetanse og utstyr. Prosjektet gjennomføres av Helgelandssykehuset, kommunene Brønnøy, Vefsn og Dønna, samt SINTEF og CheckWare. Tjenestemodellen vil innebære et tett samarbeid mellom kommunenes primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten gjennom oppfølging av pasienter og kunnskapsoverføring til lokalt helsepersonell. Lokalt helsepersonell skal få beslutningsstøtte, faglig veiledning og opplæring via digitale løsninger og avstandsoppfølging fra annet helsepersonell, enten fra sykehuset eller fra andre kommuner. De skal også kunne delta i digitale fellesskap som gir en opplevelse av å være en del av et større faglig nettverk. Utviklingsprosessen vil være brukersentrert, praksisnær og samskapende. Tjenestemodellen skal prøves ut og dokumenteres med kvalitativ og kvantitativ evaluering av nytteverdi og gevinstpotensial, som økt livskvalitet, økt helsekompetanse, redusert antall innleggelser og reduserte utgifter i helsevesenet.

Målet for innovasjonsprosjektet Helserom Helgeland er å utvikle en tjenestemodell som sikrer at pasienter på Helgeland får økt helsekompetanse og tilgang til likeverdig og tilrettelagt medisinsk oppfølging, behandling og akutthjelp i hjemmet eller i et lokalt Helserom. Helserommet er et konkret rom i et lokalsamfunn, for eksempel på legekontoret eller i en annen kommunal bygning, som inneholder medisinsk utstyr og teknologi som gir pasienter, pårørende, kommunalt helsepersonell – både lokalt og fra andre kommuner – og spesialisthelsetjenesten nye måter å samhandle på samt fleksible løsninger for tilgang til kompetanse og utstyr. Bakgrunnen for prosjektet er utfordringer som finnes på Helgeland og i mange andre regioner i Norge: Lang reisevei til både primær- og spesialisthelsetjeneste, og spredt helsefaglig kompetanse på tvers av kommunene. Ved å utnytte mulighetene for digital avstandsoppfølging, samhandling, kunnskapsoverføring og opplæring som eksisterer i dag, vil vi skape en modell som ivaretar alle innbyggerne – barn og unge, personer med psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre, personer med flere kroniske sykdommer etc. Vesentlige FoU-utfordringer: • Menneskeperspektiv: Pasientenes komplekse og varierende behov og helsepersonells ulike behov og forutsetninger som påvirker tjenestemodellen • Organisasjon: Likheter og variasjoner i tjenesteforløp, aktører og organisatoriske enheter som bør være involvert i ulike forløp og nødvendige kontaktpunkt for å ivareta god avstandsoppfølging og samhandling. Krav til tjenesteforløp med kontaktpunkt, rutiner, prosedyrer og teknologi som legger til rette for tett samarbeid mellom ulike aktører i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten. • Teknologi: Krav til teknologi i avstandsoppfølging i samhandling mellom pasienter, primær- og spesialisthelsetjenesten. • System: Strukturelle og fysiske rammebetingelser, nytteverdier, mulig gevinstrealisering, suksesskriterier og barrierer i de ulike organisasjonene.

Aktivitet:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester