Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Towards Gender Balance through Knowledge Based Cultural Change and Actions

Alternativ tittel: Økt kjønnsbalanse gjennom kunnskapsbasert kulturendring og tiltak

Tildelt: kr 1,0 mill.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB har kun 22 % kvinner i fast vitenskapelige stillinger og for lav andel kvinner i toppforskningsledelse. Dette til tross for at kjønnsbalansen er langt bedre både blant våre studenter og i rekrutteringsstillingene. En markant bedring i kjønnsbalansen har lenge vært en uttalt målsetning, men paradoksalt nok har vi langt dårligere resultater enn vårt rekrutteringsgrunnlag skulle tilsi. Vårt mål er at en forskerkarriere ved fakultetet skal være like naturlig for kvinner som for menn, og at våre dyktige kvinner skal bli synlige også i fakultetets vitenskapelige toppstillinger. Er rekrutteringsprosessene våre så kjønnsnøytrale som vi liker å tro? Erfaring og forskning viser at svaret er sammensatt. Det må arbeides langs flere akser parallelt. Gjennom tiltaksprosjektet GenderAct vil vi gjøre akkurat det. Vi ønsker å inspirere og legge til rette for lokalt balansearbeid ved instituttene, fordi vi trenger en varig kulturendring som blomstrer opp nedenfra i organisasjonen. Vi ønsker å bidra til at våre ledere motiveres til kunnskapsbasert innsats for å legge til rette for disse viktige kulturendringsprosessene, og til bevisst og proaktivt balansearbeid i alle deler av deres ledergjerninger. Vi har som mål at flere kvinner skal ønske seg og oppnå våre toppforskerstillinger, gjennom vårt toppforskerprogram, karriereveiledning og opprykkskvalifisering. GenderAct har ambisiøse mål på kort sikt, men også på lang sikt. Å skape et velfungerende og likestilt forskningssystem gir større legitimitet i befolkningen og bidrar til økt innovasjonskapasitet, verdiskapning og konkurransedyktighet. Slik skal vi gjøre forskningen vår bedre rustet til å møte framtiden.

-

GenderAct er et deltakelses- og tiltaksprosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB (MN-UiB), som skal bidra til målet om et mer likestilt karriereløp for kvinner og menn i akademia, med utgangspunkt i matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag (MNT-fag). Det er et ledd i å forbedre kjønnsbalansen i vitenskapelige toppstillinger og toppforskningsledelse. Aktiviteten i prosjektet vil være spesielt rettet inn mot kulturelt og strukturelt endringsarbeid foruten identitetsarbeid og konkrete tiltak inn mot prosesser og rutiner. Prosjektet vil ha samarbeidsakser spesielt mot BALANSE-prosjektet FRONT2 ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO (MN-UiO), men vi vil også bidra aktivt inn i samarbeid og erfaringsutveksling med øvrige deltakere i BalanseHub-nettverket og internt ved UiB. GenderAct har som mål å bidra til å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling og kjønnsbalanse ved MN-UiB gjennom fem viktige målområder: Økt forskningsbasert kunnskapsnivå om aspekter og perspektiver ved kjønnet organisasjonskultur og effekten av disse, motivere og støtte ledere til å gå fra innsikt til handling, kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og i toppforskningsledelse, nettverksbygging og karriereutvikling. Gjennom å kombinere opplærings- og tiltaksperspektivene i prosjektet ønsker vi å utvikle en systemisk tilnærming som alle ansatte kan bruke i egen hverdag. *Tiltakspakke 1 - Kulturendring gjennom ledelsesutvikling og ledelsesverktøy Planlagte aktiviteter: Lederprogram, Toppforskerprogram, Lokalt balansearbeid, Målrettet kjønnsnøytralt rekrutteringsarbeid – kunnskapsbasert bevisstgjøring *Tiltakspakke 2 - Utviklingsprogram for kvinnelige forskere Planlagte aktiviteter: Nettverksbygging yngre forskere, Karriereplanlegging, Opprykkskvalifisering *Nettverksarbeid og erfaringsdeling *Evaluering og videreføring

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Finansieringskilder