Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinneløftet

Alternativ tittel: Promotion for women

Tildelt: kr 1,0 mill.

Den årlege tilstandsrapporten for høgare utdanning og nyare forsking viser at det framleis er meir sannsynleg at mannlege enn kvinnelege førsteamanuensar vert professorar. Kjønnsbalanse i akademia er viktig utifrå perspektiv som prinsipp om likestilling, demokratiske ideal, nasjonale mål, forskingsrelevans og forskingskvalitet. Ved HVO er det naudsynt med målretta tiltak både for å auke delen kvinner i vitskaplege toppstillingar og for at fleire kvinner skal få forskingsleiingskompetanse. Dette handlar ikkje om å kvotere, men om å motivere kvinner til å satse på ein akademisk karriere og å ha dei rette strukturane på plass for å støtte dei i eit kompetanseløft mot toppen. Høgskulen i Volda (HVO) er mellom dei UH-institusjonane som har størst utfordringar med kjønnsbalanse. Samstundes har vi mange kvinnelege førsteamanuensar som publiserer bra og som kan oppnå toppkompetanse med riktig støtte og motivasjon. HVO har gode opprykksprogram i form av professorstipend (gir like mykje forskingstid og driftsmidlar som eit Ph.D.-stipend og inkluderer mentor) og FoU-stipend (semester utan undervisning). Dei siste åra har kvinner vore tildelt halvparten av midlane frå desse interne ordningane. Denne interne støtta gir mykje forskingstid og moglegheit for å bygge kompetanse hos den enkelte, men den endrar ikkje strukturane som gjer det vanskelegare for kvinner å verte professor. Fram til no har ordningane heller ikkje vore brukt strategisk til å prioritere stipend til det underrepresenterte kjønnet. HVO treng meir framoverlente tiltak for å auke kjønnsbalansen, og vi treng å involvere leiarane og å inkludere arbeidstilhøva. Gjennom tildelinga frå Balanse-programmet og deltakinga i Balanse-nettverket vil HVO få betre kapasitet og kunnskap til å analysere utfordringane våre for å sette inn tiltak som vil ha effekt på kjønnsbalansen. Eit av hovudtiltaka vi har gjennomført er å etablere eit lokalt kvinnenettverk som har fire treff i året. To treff er avvikla i vår, og to treff er planlagt for i haust. Vi er har også hatt opprykksseminar og sett i gang ei mentorordning for kompetanseopprykk.

«Kvinneløftet» er kjønnsbalanseprosjektet til Høgskulen i Volda og gir tilgang til BalanseHuben (2021-2022), Forskingsrådet si nettverksstøtte. Formålet med «Kvinneløftet» er å doble talet på kvinnelege tilsette med toppkompetanse og å få fram fleire kvinnelege forskingsleiarar. HVO har utfordringar med kjønnsbalanse på fleire avdelingar, og deltakinga i BalanseHuben vil vere med på å sette fokus på korleis HVO skal arbeide for å nå måla om kjønnsbalanse gjennom å motivere og støtte kvinner til å satse på ein forskarkarriere gjennom eit nytt kvinnenettverk ved HVO. I prosjektet deltek tre sentrale leiarar, forskingssjefen og to dekaner, som har moglegheit til å jobbe for å betre kjønnsbalansen ved HVO. Vi søker også om ein stillingsressurs i 25% som skal jobbe prosjektbasert med kjønnsbalanse i to år som forskingsrådgivar. Forskingsrådgivaren skal etablere og organisere kvinnenettverket ved HVO og jobbe tett med forskingssjef og den øvrige leiinga om aktuelle tiltak. HVO har gode opprykksprogram i form av professor- og FoU-stipend, og dei siste åra har kvinner vore tildelt halvparten av midlane frå desse ordningane. Dei gir mykje forskingstid og høve til å bygge kompetanse hos den enkelte, men endrar ikkje strukturane som gjer det vanskelegare for kvinner å oppnå toppkompetanse. Forsking og statistikk viser at det er høgare sannsynlegheit for at mannlege enn kvinnelege førsteamanuensar vert professorar. Vi ser at vi må gå inn med meir strategisk styring og fleire tiltak for å auke kvinnedelen, og at vi må arbeide målretta med strukturelle, kulturelle og historiske årsaker til manglande kjønnsbalanse. Det handlar ikkje om å kvotere, men om å motivere kvinner til å satse på ein akademisk karriere og å ha dei rette strukturane på plass for å støtte dei i dette. Dei mest sentrale utfordringane vi forventar å møte i prosjektet er nettopp å finne dei gode løysingane som gjer at kvinner får moglegheit til å prioritere eit karriereløp som fører til toppkompetanse.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse