Tilbake til søkeresultatene

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

NUPISPOKE

Alternativ tittel: NUPISPOKE

Tildelt: kr 1,0 mill.

NUPISPOKE har to hovedmål: Det første er å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning, gjennom NUPIs deltakelse i Forskningsrådets BalanseHub-nettverk. Som forskningsinstitutt med høy grad av ekstern prosjektfinansiering, og tidligere deltaker i NFRs BALANSE-program, mener vi NUPI har verdifull kunnskap og erfaring å tilby nettverket. Prosjektets andre hovedmål er å etablere en tiltakspakke for forskeres karriereutvikling på NUPI etter avlagt doktorgrad. I 2021 har vi gjennomført følgende aktiviteter i prosjektet: (1) En intern seminarserie ("tirsdagsseminaret"), hvor forskere har delt og diskutert «best practices» fra forskerhverdagen. Eksempler på tema er prosjektledelse, forskningskommunikasjon, opprykksprosessen og "work-work balance". (2) Økt fokus på individuell karriereveiledning, herundert ved å kurse HR-funksjon og ledere i forkant av utviklingssamtaler. (3) Egen workshop for seniorforskere nær opprykk, med fokus på oppsett for søknad og videre utvikling av egen forskningsportefølje. I tillegg har prosjektleder deltatt på kvartalsvise samlinger med BalanseHub-nettverket.

-

Seks år er gått siden oppstarten av NUPIs første BALANSE-prosjekt (2014-2017). Prosjektet kombinerte individuelle stipend, med tiltak rettet inn mot organisasjonen som helhet. Siden den gang har andelen kvinner økt i ledergruppen, i faglige toppstillinger og forskningsledelse ved instituttet. Samtidig viser tallene også at endring tar tid, og at viktig arbeid gjenstår. NUPI har fortsatt bare 1/3 kvinner i de to øverste faglige stillingskategoriene. I tillegg er det kjønnsmessig ubalanse hva gjelder ledelse av forskningssentre og forskningsprosjekter av større budsjettomfang. NUPISPOKE har derfor to overordnede mål: (1) Å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling om kjønnsbalanse og mangfold i norsk akademia og (2) Sikre like(re) rammevilkår for forskeres karriereutvikling ved NUPI, uavhengig av kjønn og bakgrunn. Vi mener NUPI har unik kunnskap og erfaring å tilby *BalanseHub*, og ønsker også å lære av andre hub-deltakeres innsikter. Den foreslåtte *tiltakspakken for karriereutvikling* svarer på utlysningstekstens punkt om å adressere strukturelle og kulturelle utfordringer i egen organisasjon. Pakken vil bestå av tre hovedaktiviteter, rettet mot kunnskapsbygging, personlig oppfølging og organisasjonskultur: (a) En årlig heldagssamling for seniorforskere og forskere med førstekompetanse; (b) løpende individuell veiledning og coaching for den samme gruppen og (c) internseminarer for hele NUPIs stab, med deling av «best practices». Vi mener disse tiltakene vil komme hele organisasjonen til gode. Prosjektleder for NUPISPOKE vil være seniorforsker Kristin Haugevik, med NUPIs ledergruppe som internt prosjektstyre. Prosjektleder vil etablere arbeidsgrupper for gjennomføringen av det enkelte tiltak. NUPIs forskningssjef og forskningsadministrasjon vil bistå i utformingen av program for heldagssamlinger, struktur for faglig veiledning og tema for internseminarer. En eller flere forskere med førstekompetanse vil få ansvar for å bistå med individuell faglig oppfølging.

Budsjettformål:

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse