Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIVA (2020-2023)

Tildelt: kr 4,1 mill.

Den globale produksjonen av plast er enorm, noe som fører til en stadig økning i plastavfall. På grunn av ineffektiv avfallshåndtering og resirkulering, ender store mengder plastrester opp i miljøet hvert år. Siden nedbrytning av plast er en langsom prosess, akkumulerer det over tid. Plastavfall brytes ned til partikler i mikro- og nanostørrelse som kan inntas av organismer med ukjente konsekvenser. Mulig plastfare skyldes ikke bare plasten i seg selv, men trolig viktigere er de kjemiske tilsetningsstoffene som inngår i ulike produksjons- og prosesstrinn. Disse kjemikaliene kan være kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske, være persistente og bioakkumulere gjennom det akvatiske næringsnettet. Med dette som bakgrunn har dette PhD-prosjektet som mål å undersøke langtidseffektene av mikro(nano)plast og deres kjemiske tilsetningsstoffer i modellorganismen blåskjell (Mytilus edulis). Blåskjell er viktig i økosystemet, som matkilde og brukes ofte som modellorganisme. Den første delen av denne doktorgraden har fokusert på å utvikle cellebaserte metoder for å studere interaksjoner med cellulære membraner, opptaksmekanismer, cellulær lokalisering og toksisitet av små plastpartikler. I en første tilnærming ble flow cytometri metoder utviklet for å studere de basale funksjonelle, fysiologiske og immunologiske responsene til blåskjell sine hemocyttceller. Deretter ble blåskjell eksponert for PMMA (poly(metylmetakrylat)) nanoplast, og deres økotoksikologiske påvirkning ble undersøkt ved hjelp av de utviklede verktøyene. Den andre delen av denne doktorgraden vil fokusere på potensielle effekter av mikro(nano)plast som stammer fra typiske plast-forbrukerprodukter og deres kjemiske tilsetningsstoffer, fortsatt ved bruk av blåskjell som modellorganisme. For å oppnå dette vil sensitive livsstadier, dvs. embryoer, samt hemocytter, eksponeres for ekstrakter (utlekkingsprodukter) fra ulike forbrukerprodukter, valgt ut fra deres kjemiske profil. Videre vil blåskjell bli eksponert for disse forbrukerproduktene og deres ekstrakter for å undersøke bioakkumulering og biologiske effekter, for å forstå om de kjemiske tilsetningsstoffene og/eller plastpolymerene forårsaker toksisitet. Til slutt vil eksperimenter som ser på trofisk overføring bli utført for å vurdere den økologiske virkningen på nøkkelarter og økosystemer. Samlet sett vil forskningsrammene for dette PhD-prosjektet øke kvaliteten på data og vitenskapelig kunnskap om samspillet mellom mikro(nano)plast, kjemiske tilsetningsstoffer, celler og organismer, og dermed gi en vitenskapelig baseline for fremtidig risikovurdering av plastpartikler og tilhørende kjemikalier.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren