Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NILU (2020-2023)

Tildelt: kr 4,1 mill.

Målinger fra satellittinstrumenter er svært nyttige for å studere atmosfærisk sammensetning. Siden instrumentene gir et estimat som er vertikalt integrert fra bakken til toppen av atmosfæren, gir ikke satellittmålingene et direkte estimat på luftkvaliteten ved bakken der folk oppholder seg. Denne doktoravhandlingen har som overordnet mål å utvikle algoritmer som gjør at man kan tilby informasjon om luftkvaliteten ved bakken basert på satellittdata. Disse dataene kan brukes til å estimere menneskelig eksponering for luftforurensning og øker dermed den samfunnsmessige relevansen til satellittbaserte dataprodukter om luftkvalitet. Generering av luftkvalitetsdata/produkter på bakkenivå oppnås ved å utnytte synergieffekter med andre komplementære datakilder og ved å bruke maskinlæringsmetoder. I den nåværende rapporteringsperioden har hovedfokuset vært på å generere bakke-konsentrasjoner av nitrogendioksid fra dataene innhentet av Sentinel-5P/TROPOMI-instrumentet. Metoden er basert på å trene en maskinlæringsmodell mot stasjonsobservasjoner av nitrogendioksid og bruke tilleggsinformasjon fra romlige prediktor-variabler som landdekke, tykkelse av grenselaget, samt meteorologiske data. Resultatene indikerer at modellen er i stand til å estimere konsentrasjoner av nitrogendioksid ved bakken med en gjennomsnittlig absolutt feil på mindre enn 7 µg/m3.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder