Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Fiskeslam for eksport og i økologisk jordbruk?

Tildelt: kr 0,90 mill.

Fiskeslam er et avfallsprodukt fra fiskeoppdrett bestående av fiskeavføring og fôr-rester. I dag samles det opp fra settefiskanlegg, men i fremtida blir det trolig også behov for å samle opp fra merder i fjordene. Fiskeslam er derfor et rest-produkt Norge har mye av. Den vanligste bruken er som gjødsel, ofte etter tørking eller annen stabilisering. NIBIO har vist at fiskeslam er et utmerket gjødselprodukt, og nå er NIBIO partner i et EU prosjekt som ser på muligheter for å bruke forskjellig avfall fra fiskeri og havbruk som gjødsel i landbruket. I Norge konsentrerer vi oss om bruken av fiskeslam og i dette prosjektet ser vi på mulighetene for utvide bruken av fiskeslam. Per i dag er det ikke godkjent for bruk i økologisk jordbruk. Godkjenning av fiskeslam i økologisk jordbruk vil kreve at det først er inkludert som et gjødselprodukt etter EU regler. Det ville i så fall også åpne for eksport til EU av gjødselprodukter basert på fiskeslam. Eksport vil trolig være nødvendig for å få til optimal bruk av fiskeslam fordi Norge har så stor og voksende akvakultur sektor, men beskjeden landbrukssektor. Vi har begynt å sette oss inn i nye EUs regler for resirkulerte gjødselprodukter, som trer i kraft neste år. Vi har også begynt å samle det som finns av kunnskap om fiskeslam som gjødsel, og også hvilke data som det er planlagt å innhente i nær fremtid. Vi vil på basis av innsamlet informasjonen lage en plan for hvilke nye data som trengs for å oppfylle kravene reglene setter. . Det ser ut til at det finns relativt bra med data på gjødslingseffekten av fiskeslam, men mindre på mulige uønskede stoffer, bl.a. fordi det finnes så mange stoffer som potensielt kan være problematiske. Dette er jo det som er viktigst for godkjenning, så vi vil trolig konsentrere oss om denne delen.

Fiskeslam har vist seg som et utmerket gjødselprodukt med særlig stor verdi som fosforgjødsel men også som nitrogengjødsel. I Norge er det lov å bruke det som gjødsel, men ikke i økologisk produksjon. Det står imidlertid ikke på EU's liste over organiske gjødselprodukter og er ikke godkjent for bruk i økologisk jordbruk. Norge overtar stort sett EU’s regler for økologisk jordbruk. Hvis det ble inkludert i EU’s liste over gjødselprodukter, ville det åpne for eksport til Europa. Godkjenning i økologisk jordbruk ville gjøre det mer lønnsomt å produsere gjødselprodukter fra fiskeslam, også for eksport til Europa. Det ville også kunne øke bruken av fiskeslam som gjødsel, slik at det kunne substituere mineralsk gjødsel, og redusere bruken av ikke-fornybare ressurser, særlig råfosfat. H2020 prosjektet SEA2LAND er en mulighet til å gjøre fiskeslam kjent i Europa som et godt gjødselprodukt. Prosjektet har også et visst fokus på økologisk jordbruk. SEA2LAND-Norge vil fokusere på å finne ut hva som skal til for å fiskeslam inn på lista over gjødselprodukter og godkjent i økologisk jordbruk i EU og jobbe mot EU’s godkjenningsmyndigheter. SEA2LAND-Norge vil også bygge nettverk i Norge omkring bruk av fiskeslam.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder