Tilbake til søkeresultatene

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Climate-induced geohazards mitigation, management, and education in Japan, South Korea, and Norway (GEOMME)

Alternativ tittel: GEOMME - forsknings- og utdanningsnettverk i Japan, Sør-Korea og Norge for klimainduserte geofarer

Tildelt: kr 10,0 mill.

GEOMME er et internasjonalt partnerskap mellom Japan, Sør-Korea, og Norge, med fokus på økt samfunnssikkerhet mot klimainduserte geofarer. Gjennom forsknings- og utdanningssamarbeid mellom verdensledende fagmiljøer vil prosjektet muliggjøre utveksling av kunnskap og ideer, opplæring og høyere utdanning. Aktivitetene vil spenne over temaene: (1) geofarer i et klima i endring, (2) geofarer over stor geografisk skala, (3) avanserte modellerings- og overvåkningsteknikker og (4) grønne løsninger for å redusere fare og risiko. Klimainduserte geofarer medfører allerede omfattende skader og tap av liv i GEOMMEs partnerland. På grunn av klimaendringene er risikobildet i stor endring, og generelt sett økende. Geofarene er knyttet til klima gjennom settet av meteorologiske faktorer som utløser hendelsene. Mer intens og lokal nedbør gjør at responstiden blir kortere, frekvensen av geofarer øker, og hendelsene inntreffer ved nye lokasjoner. I tillegg medfører endringer i demografi og infrastrukturutvikling øke samfunnseksponeringen ytterligere. Det er derfor et stort behov for mer bærekraftige og dynamiske løsninger for risikohåndtering tilpasset et klima og en demografi i endring. For å utvikle fremtidens løsninger trengs økt forskningssamarbeid mellom fagmiljøer i land med tilsvarende geofarer og klimautfordringer. GEOMME vil adressere disse problemstillingene i et forskningsnettverk mellom ledende fagmiljøer i Norge, Japan og Sør-Korea, alle verdensledende miljøer innen klimainduserte geofarer, men med ulik spisskompetanse innen risikohåndtering. GEOMME vil videre utvikle fire kurs, ett kurs innenfor hvert av de fire hovedtemaene, med aspekter av forskning, erfaring og feltbasert undervisning. Kursene vil rotere mellom partnerlandene: Norge 2022, Japan 2023, Sør-Korea 2024, og Norge 2025. Kursene vil i Norge tilbys gjennom iEarth-nettverket, i tillegg til at det vil utvikles digitale moduler tilgjengelig fra prosjektets hjemmeside.

The GEOMME international partnership for Climate-induced geohazards mitigation, management, and education coalesces international expertise in research and education from South Korea, Japan, and Norway. The partnership focuses on excellence in education and research to increase societal resilience against climate-induced geohazards. Geohazards are geological and environmental conditions that may lead to loss of life and widespread damage. They include floods, landslides, debris flows, rockfalls and avalanches, among others. Geohazards can have devastating impacts on society, affecting population, economy, industry, cultural heritage, and the natural environment. Climate change is amplifying the risk to population and infrastructure, with generally wetter and warmer weather and more intense and frequent precipitation. New developments in mountainous areas increase societal exposure. Transport infrastructure (roads, railways, bridges) are particularly vulnerable as the networks traverse regions exposed to geohazards. GEOMME identifies four areas for scientific advancement in geohazard research and education (termed 'progression domains', PD): PD1: Geohazards and risk in a changing climate, PD2: Geohazards and risk over large spatial scales, PD3: Advanced simulations, modelling, and monitoring of geohazards, and PD4: Green solutions in hazard- and riskmitigation practice. The PDs form the thematic areas of collaboration and are identified based on the expertise of the Partners, the unique research infrastructure available in each institute, and perceived knowledge gaps. The GEOMME partnership will enable exchange of knowledge and ideas, research collaboration, training, and graduate education. GEOMME will develop four courses, one from each PD, and integrate aspects of research, experience, and field-based teaching and learning. Activities will rotate from one country to the other and will focus on the thematic PDs.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research