Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Alternativ tittel: Biobank Norway 4 - en national biobank forskningsinfrastruktur

Tildelt: kr 100,0 mill.

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank Norge 4 vil gradvis videreutvikles for å: i) møte nye og presserende behov knyttet til et nytt nasjonalt datalandskapet under Direktoratet for e-helse (NDE), ii) legge grunnlaget for å fremme persontilpasset medisin, og iii) utvikle biobanknettverket for å møte datakritiske, analytiske utfordringer som oppsto under COVID-19-pandemien med stor relevans for nasjonal beredskap generelt. Hovedsakelig på grunn av juridiske utfordringer har NDE satt HAP-utviklingen på en midlertidig pause, men ambisjonen til BN er fortsatt å samarbeide tett med HAP for å legge til rette for sømløs integrasjon av BN-relaterte data på den fremtidige HAP-plattformen. For å nå våre mål samarbeider BN4 også med europeiske og nasjonale søsterinfrastrukturer, inkludert andre forskningsfinansierte infrastrukturer som ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for Biological Information), NSC (Norwegian Sequencing Center) og BioMedData. BN4 vil støtte det pågående arbeidet på helsenorge.no for å legge til rette for en digital dialog med forskningsdeltakere og biobankdonorer. Denne synergien vil optimalisere bruken av de betydelige infrastrukturinvesteringer som allerede er gjort ved å utnytte ekspertise og kunnskap hos partnerinfrastrukturer. BN4 innebærer også en sammenslåing med MoBa sin infrastruktursøknad (iMoBa). Dette felles initiativet styrker BN4 vesentlig på flere områder, bl.a. gjennom en enhetlig og strategisk sammenhengende plan for utvikling av løsninger på HAP, videreutvikling av metadata- og visualiseringsverktøy for store genetiske databaser, og sammenstilling av et FAIR-kompatibelt, harmonisert genotypedatasett på tvers av kohorter, et viktig bidrag innen persontilpasset medisin.

Going forward, BN4 will transition nto an exciting next phase of infrastructural development, targeted at: 1) new and urgent needs related to the rapidly evolving national data landscape under NDE, 2) laying foundations to advance precision medicine, and 3) tooling our network to respond to data-critical challenges that have emerged under the COVID-19 pandemic and have a clear relevance for national preparedness in general. In this work, BN4 dovetails closely with Directorate of e-Health to facilitate seamless integration of BN-related data on to a future centralized solution HAP. This includes piloting procedures for the first time with population-based data, which will lay the groundwork for future roll-out of other cohort studies and other types of biodata. In addition, the BN Dir for e-health interface will be instrumental in developing protocols to handle genetic data and will also play a vital role in other essential activities as reflected throughout this application. To achieve our goals BN4 collaborates closely with sister infrastructures such as ELIXIR, the NSC (Norwegian Sequencing Center), and BioMedData to achieve FAIRness with the genetic data. BN4 will also join ongoing work in helsenorge.no building tools that facilitate the dialogue with research participants and biobank donors. This synergy of efforts will greatly enable BN4 to leverage significant infrastructure investments that have already been made, avoiding duplicative efforts and exploiting expertise and know-how at our partner infrastructures. A novel feature of BN4 is our merger with the infrastructure proposal for MoBa (iMoBa). This joint initiative greatly strengthens BN4 on several arenas, including the development and implementation of a unified and strategically coherent plan for solutions within the Health Data Program, extending metadata and visualization tools to cover large genetic databases, and the assembly of a FAIR-compliant, harmonized dataset for research towards precision medicine.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

LTP2 Helse, forebygging og behandlingNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiGlobal helseGlobal helse ErnæringPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetVelferdFamilie og oppvekstSamfunnssikkerhetNanoteknologi/avanserte materialerMatLandbrukFôr og ernæringLandbrukPortefølje Muliggjørende teknologierVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringUtdanningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiLTP2 Bioøkonomi og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidForskningsinfrastrukturFNs BærekraftsmålMål 3 God helseBioøkonomiØvrig bioøkonomiAnvendt forskningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLTP2 ForskningsinfrastrukturLTP2 Fornyelse i offentlig sektorForskning og innovasjonGlobal helseGlobal helse TuberkoloseGlobal helseGlobal helse Helsesystem og helsepolitikkBioøkonomiArbeidLTP2 Global utvikling, ulikhet og demokratibyggingLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderForskningBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiGlobal helseGlobal helse Øvrige smittsomme sykdommerGlobal helseIKT forskningsområdeDigital sikkerhetDigitalisering og bruk av IKTAndrePortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderVelferdKulturVitenskap og samfunnGrunnforskningGlobal helseGlobal helse MalariaBioteknologiPortefølje Velferd, kultur og samfunnPortefølje HelseBransjer og næringerIKT-næringenIKT forskningsområdeGlobal helseGlobal helse Innovasjon i teknologi og metodeutviklingDigitalisering og bruk av IKTArbeidArbeidslivLTP2 Innovasjon i stat og kommuneVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferdInntektssikringUtviklingsarbeidIKT forskningsområdeSmarte komponenterHelseFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorPortefølje LivsvitenskapVelferdMigrasjon, innvandring og integreringResponsible Research & InnovationIKT forskningsområdeRobotikk, automatiseringGlobal helseGlobal helse Reproduktiv-, mødre og barnehelseBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Demokrati, styring og fornyelseLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBioteknologiMedisinsk bioteknologiKulturKultur, språk og mangfoldFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorAntimikrobiell resistensPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetMatMat, helse og velværeInternasjonaliseringGlobal helseGlobal helse Mental helseGlobal helseGlobal helse Ikke-smittsomme sykdommerCovid19LTP2 VelferdstjenesterLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiPolitikk- og forvaltningsområderFornyelse og innovasjon i offentlig sektorDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferdIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterKulturIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseGlobal helseGlobal helse HIV/AIDSBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomi