Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Biobank Norway 4 - a national biobank research infrastructure

Alternativ tittel: Biobank Norway 4 - en national biobank forskningsinfrastruktur

Tildelt: kr 100,0 mill.

Som nasjonal forskningsinfrastruktur har Biobank Norge (BN1 2011-15, BN2 2016-20, BN3 2020-24) vært helt sentral i etableringen av et moderne og avansert landsdekkende biobanknettverk ved alle partnerinstitusjoner og oppfylt en helt sentral forutsetning for å fremme fremragende forskning. Biobank Norge 4 vil gradvis videreutvikles for å: i) møte nye og presserende behov knyttet til et nytt nasjonalt datalandskapet, tidligere ledet av Direktoratet for e-helse (NDE), nå FHI og Helsedirektoratet, ii) legge grunnlaget for å fremme persontilpasset medisin, og iii) utvikle biobanknettverket for å møte datakritiske, analytiske utfordringer som oppsto under COVID-19-pandemien med stor relevans for nasjonal beredskap generelt. På grunn av juridiske utfordringer med datadeling i skyløsning, ble utviklingen HAP stanset, men BN er sterkt involvert i en alternativ løsning utviklet av universitetene basert på TSD (UiO), HUNT Cloud (NTNU) og SAFE (UiB). BN arbeider med en vei inn for tilgang til alle biobanker, en løsning som vil integreres med Helsedataservice og deres forskerportal for tilgang til registerdata. For å nå våre mål samarbeider BN4 også med nasjonale og europeiske «søsterinfrastrukturer», inkludert andre Forskningsråds-finansierte infrastrukturer som ELIXIR, NorCRIN, NSC (Norwegian Sequencing Center) og BioMedData. BN4 vil støtte det pågående arbeidet på helsenorge.no for å legge til rette for en digital dialog med forskningsdeltakere og biobankdonorer. Denne synergien vil optimalisere bruken av de betydelige infrastrukturinvesteringer som allerede er gjort ved å utnytte ekspertise og kunnskap hos partnerinfrastrukturer. BN4 innebærer også en sammenslåing med MoBa sin infrastruktursøknad (iMoBa). Dette felles initiativet styrker BN4 vesentlig på flere områder, bl.a. gjennom en enhetlig og strategisk sammenhengende plan for utvikling av gode digitale administrative løsninger, inklusive databanker for tilbakeføring av analyseresultater som i sin tur kan benyttes av alle forskere etter søknad. Vi bidrar i videreutvikling av metadata- og visualiseringsverktøy for store genetiske databaser, og sammenstilling av et FAIR-kompatibelt, harmonisert genotypedatasett på tvers av kohorter, et viktig bidrag innen persontilpasset medisin. BN har også et startet et strukturert forskningssamarbeid med industrielle aktører, bl.a. med et oppstartsselskap delvis støttet av Forskningsrådet. BN er sterkt involvert i den europeiske forskningsinfrastrukturen for biobanker, BBMRI-ERIC og leder gjennom NTNU, i samarbeid med BBMRI-ERIC, et nylig startet (01.01.2024) EU-prosjekt for å utvikle et nytt konsept for en europeisk forskningsinfrastruktur for store medisinske kohorter (INTEGRATE LMedC).

Going forward, BN4 will transition nto an exciting next phase of infrastructural development, targeted at: 1) new and urgent needs related to the rapidly evolving national data landscape under NDE, 2) laying foundations to advance precision medicine, and 3) tooling our network to respond to data-critical challenges that have emerged under the COVID-19 pandemic and have a clear relevance for national preparedness in general. In this work, BN4 dovetails closely with Directorate of e-Health to facilitate seamless integration of BN-related data on to a future centralized solution HAP. This includes piloting procedures for the first time with population-based data, which will lay the groundwork for future roll-out of other cohort studies and other types of biodata. In addition, the BN Dir for e-health interface will be instrumental in developing protocols to handle genetic data and will also play a vital role in other essential activities as reflected throughout this application. To achieve our goals BN4 collaborates closely with sister infrastructures such as ELIXIR, the NSC (Norwegian Sequencing Center), and BioMedData to achieve FAIRness with the genetic data. BN4 will also join ongoing work in helsenorge.no building tools that facilitate the dialogue with research participants and biobank donors. This synergy of efforts will greatly enable BN4 to leverage significant infrastructure investments that have already been made, avoiding duplicative efforts and exploiting expertise and know-how at our partner infrastructures. A novel feature of BN4 is our merger with the infrastructure proposal for MoBa (iMoBa). This joint initiative greatly strengthens BN4 on several arenas, including the development and implementation of a unified and strategically coherent plan for solutions within the Health Data Program, extending metadata and visualization tools to cover large genetic databases, and the assembly of a FAIR-compliant, harmonized dataset for research towards precision medicine.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Digitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorGlobal helseGlobal helse Innovasjon i teknologi og metodeutviklingGlobal helseGlobal helse ErnæringPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familiePolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgDigitalisering og bruk av IKTLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingKulturKultur, språk og mangfoldBransjer og næringerIKT-næringenNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiAntimikrobiell resistensArbeidArbeidslivFornyelse og innovasjon i offentlig sektorInnovasjonsprosjekter og prosjekter med forpliktende brukermedvirkningIKT forskningsområdeDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringBioteknologiMedisinsk bioteknologiPortefølje ForskningssystemetPolitikk- og forvaltningsområderUtdanningLTP3 HelseBioøkonomiIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiPortefølje HelseLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetGlobal helseGlobal helse TuberkoloseLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje InnovasjonIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittArbeidLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensIKT forskningsområdeSuperdatamaskiner, fremtidens datasystemerGlobal helseGlobal helse HIV/AIDSGlobal helseGlobal helse Helsesystem og helsepolitikkFornyelse og innovasjon i offentlig sektorUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapPolitikk- og forvaltningsområderForskningBioteknologiGenerisk biotek metodeutviklingLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierVelferdInntektssikringFNs BærekraftsmålPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 Tillit og fellesskapFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorLTP3 IKT og digital transformasjonIKT forskningsområdeProgramvarer og tjenesterPortefølje Mat og bioressurserLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapVelferdPortefølje Muliggjørende teknologierIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningKulturForskning og innovasjonDigitalisering og bruk av IKTAndreLandbrukFôr og ernæringBransjer og næringerPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLandbrukLTP3 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleIKT forskningsområdeDigital sikkerhetSamfunnssikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelGlobal helseGlobal helse Øvrige smittsomme sykdommerNanoteknologi/avanserte materialerLTP3 VelferdstjenesterMatPortefølje Banebrytende forskningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktGlobal helseVelferdFamilie og oppvekstResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningInternasjonaliseringCovid19Global helseGlobal helse Ikke-smittsomme sykdommerGlobal helseGlobal helse Mental helseMatMat, helse og velværePortefølje Velferd og utdanningForskningsinfrastrukturNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetPolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingAnvendt forskningFNs BærekraftsmålMål 3 God helseVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBioøkonomiØvrig bioøkonomiLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalysePolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningLTP3 ForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidKulturVitenskap og samfunnGlobal helseGlobal helse MalariaKlimarelevant forskningLTP3 Bioøkonomi og forvaltningLTP3 Klima, miljø og energiGrunnforskningBioteknologiHelseIKT forskningsområdeSmarte komponenterUtviklingsarbeidVelferdLevekår og befolkningsutviklingVelferdMigrasjon, innvandring og integreringGlobal helseGlobal helse Reproduktiv-, mødre og barnehelseResponsible Research & InnovationLTP3 Innovasjon i stat og kommuneBransjer og næringerHelsenæringenPortefølje Demokrati og global utviklingIKT forskningsområdeRobotikk, automatisering