Tilbake til søkeresultatene

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Distribuert sol og blå batterier – Utvikling av forretningsmodeller for kommersiell integrering av distribuert solvarme i fjernvarmesystemer

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektnummer:

322729

Prosjektperiode:

2021 - 2022

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Forskningsrådet lanserte sin nye forsterkningsordning, som skal styrke virkningene av Horizon 2020-prosjekter og sørge for at de gir en samfunnsmessig effekt i Norge. Målet med DiSolBatt var å utvikle og etablere forretningsmodeller som stimulerer til samarbeid mellom solvarmeleverandører og fjernvarmeselskap, slik at andelen ren og fornybar solenergi kan økes i det norske fjernvarmesystemet. Arbeidene i Horizon 2020 prosjektet RELaTED ledet til nye og innovative tekniske løsninger for solenergi innpasset i ultra-lav temperatur (ULT) fjernvarmenettverk. Disse åpner for enkel introduksjon av varmekilder med moderate temperaturer i nettverket. De tekniske løsningene fra prosjektet ble implementert i både store og små fjernvarme systemer i flere Europeiske land - dessverre ingen i Norge. I DiSolBatt prosjektet ble resultatene fra RELaTED tilpasset norske forhold og presentert for interessenter innen fjernvarmebransjen. I en kartleggingsstudie ble norske fjernvarmeselskap kontaktet for å redegjøre for de operasjonelle og økonomiske vilkår basert på ulike varmekilder for produksjon av fjernvarme, og i hvilken grad introduksjon av solvarme kunne være aktuelt. De forespurte selskapene representerte om lag 90% av det samlede fjernvarmemarkedet, og svarprosenten i undersøkelsen var hele 33%. Fem fjernvarmeselskap ønsket å være med på å etablere eksempelprosjekter, der man så på konkrete muligheter for innlemming av solvarmeproduksjon, både teknisk og kommersielt. Eksempelprosjektene har vært utgangspunkt for utarbeidelsen av tre ulike forretningsmodeller, som er hovedresultatet fra DiSolBatt. Forretningsmodellene reduserer barrierene for å integrere bygningsintern energiproduksjon fra fornybare energikilder ved å sørge for gevinst for alle parter. Resultatene fra RELaTED og DiSolBatt er formidlet gjennom presentasjoner, podkaster, case-studies og sosiale medier, både via egne plattformer og fra andre (Solenergiklyngen, Fjernvarmeforeningen m. fl.) Dette har ført til både økt oppmerksomhet og interesse for løsningene, i tillegg til generell kompetanseheving hos fjernvarmeaktører og deres kunder. Sentrale aktører i DiSOLbatt formidlet innspill til revidert "Energi21 strategi 2022" i april 2022 og til ENOVA.

Kompetanseheving & kommersielle muligheter hos deltakere og brukere Resultatene fra RELaTED og DiSolBatt er formidlet gjennom presentasjoner, podkaster, case-studies og sosiale medier, både via egne plattformer og fra andre (Solenergiklyngen, Fjernvarmeforeningen m. fl.) Dette har ført til både økt oppmerksomhet og interesse for løsningene, i tillegg til generell kompetanseheving hos fjernvarmeaktører og deres kunder. Gjennom kartleggingsstudien, som ble gjennomført tidlig i prosjektet, ble det etablert kontakt med utvalgte fjernvarmeselskap, som har bidratt med konkrete eksempelprosjekter. Prosjektene har vært utgangspunkt for utarbeidelsen av 3 ulike forretningsmodeller, som vil være hovedresultatet fra DiSolBatt. Forretningsmodellene reduserer barrierene for å integrere bygningsintern energiproduksjon fra fornybare energikilder ved å sørge for gevinst for alle parter. Et av eksempelprosjektene er allerede under realisering, og blir en viktig pilot for solvarme/fjernvarme-kombinasjonen. Samfunnsmessige effekter Gode forretningsmodeller gjør det mer attraktivt å integrere distribuert energiproduksjon fra fornybare energikilder i fjernvarmenettene. Distribuerte løsninger er arealeffektive ved at man bruker eksisterende flater og ikke beslaglegger ny verdifull grunn, og lokalt energiproduserende tiltak gir varig endring i forhold til å unngå kraftkrise. Det stimuleres til økt bruk av vannbåren varme på sluttbrukertrinnet, energifleksibilitet, og termisk lagring i «blå batterier» (vann). Ved å ta unna deler av energibehovet til oppvarming, sparer man el-nettet for store belastninger og frigjør kapasitet.

Hovedformålet med prosjektet DiSolBatt er å forsterke virkninger og effekter av Horizon 2020 prosjektet RELaTED - Renewable low temperature district heating. Dette gjøres gjennom å utvikle og etablere effektive forretningsmodeller som stimulerer til samarbeid mellom fjernvarmeselskaper og leverandører av distribuerte energiløsninger. Det er en økende erkjennelse av at varmesektoren må adresseres i mye sterkere grad dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål. Gjennom RELaTED introduseres et innovativt varmekonsept der et nettverk av distribuerte energikilder/- teknologier som solfangere og varmepumper inkorporeres i et lavtemperert fjernvarmesystem. Det er utviklet gode tekniske løsninger som demonstreres i både større og mindre fjernvarmenettverk. Samtidig er det pekt på at en kjerneutfordring ved å ta konseptet i bruk er mangelen på gode forretningsmodeller, som gir gevinster for både fjernvarmeleverandør, leverandør av solfangere og annet utstyr for distribuert energiproduksjon og sluttkunde. Å utvikle effektive forretningsmodeller vil derfor bidra direkte til implementering av prosjektresultatene. Forretningsmodellene utvikles og kalibreres i samarbeid med norske fjernvarmeselskap og et utvalg av deres kunder. Kundene vil være både private og offentlige. Det legges vekt på at modellene skal kunne brukes generelt i forbindelse med kombinasjonen fjernvarme og distribuert energiproduksjon. Presentasjon og formidling av resultater vil tillegges stor vekt i prosjektet. Ved siden av tradisjonelle rapporter og presentasjoner på konferanser og seminarer, vil det bli laget informative og engasje-rende webinarer, youtube-presentasjoner og podkaster som legges ut på ulike nettsider. Det er mange som antas å ha nytte av resultatene fra RELaTED-prosjektet og forsterkningen gjennom DiSolBatt - mer salg av ny fornybar energi, et større fokus på vannbåren varme og fjernvarme på sluttbrukertrinnet, varmelagring i «blå batterier» og ikke minst en avlastning av elektrisitetsnettet.

Budsjettformål:

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Finansieringskilder