Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Wasteless - Sirkulær konkurransekraft i byggenæringen

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

323036

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fagområder:

Bygg- anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) har et enormt behov for omstilling i møte med det grønne skiftet. I Norge står byggeaktivitet for 24% av alt avfall, 15% av alle klimagassutslipp og 40% bruk av energi og naturressurser. I tillegg kommer avfall og utslipp fra produksjon av byggevarer og annen aktivitet tidlig i verdikjeden. Gjennom forprosjektet vil vi utforske muligheter og utfordringer i denne omstillingen, og forberede et hovedprosjekt sammen med partnere i Construction City Cluster (CCC) og andre interessenter. Hovedfokus vil være å tilrettelegge byggenæringen for overgang til sirkulærøkonomi. Vår visjon er at vi innen 2030 har byggeplasser med avfallsfri materialstrøm, bygningskomponenter med minimalt klimafotavtrykk som er designet for ombruk, og digitale verktøy og modeller som optimaliserer materialbruken for minimal ressursbruk og best mulig varighet og kvalitet. BAE-bransjen er i dag fragmentert, og trenger å organisere seg for å jobbe samlet mot denne visjonen. Å bygge et sterkt konsortium gjennom Grønn plattform er en unik mulighet for å realisere nødvendig samhandling og skape nødvendig innovasjon og forskning. Det skal i prosjektet gjennomføres en skriftlig utredning og tre workshops som skal identifisere sentrale innovasjons- og forskningsbehov, basert på dagens praksis i bransjen, tidligere forskning og pågående FOU-prosjekter. Avgrensning: Prosjektet vil fokusere på verdikjede for og materialer som inngår i verdikjedene for bygg- og eiendomsbransjen, knyttet til både nybygg og eksisterende eiendomsmasse. Anleggsvirksomhet og håndtering av masser vil ikke inngå.

Aktivitet:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform