Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NINA (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Det planlagte PhD prosjektet skal bidra til en bedre forståelse av potensialet for å endre besøkendes atferd i nasjonalparker og andre verneområder i Norge. Funnene vil bli publisert i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter og konferanser. På et konseptuelt nivå vil prosjektet fokusere på «myke» tiltak og de evnene disse tiltakene har til å endre besøkendes atferd i første rekke ved å teste ut ulike former for kommunikasjon mellom forvaltere og brukere. Dette vil bli utdypet i flere trinn. Først vil det bli gjennomført en systematisk internasjonal review for å syntesere og sammenligne funn og teorier internasjonalt. Den andre fasen vil ta en deduktiv tilnærming og bruke kvasi-eksperimenter for å teste ut ulike former for tiltak. Ved å bruke Roggenbucks (1992) tre teoretiske kommunikasjonstilnærminger, vil prosjektet vårt bidra til å forstå ulike former for kommunikasjon til rekreasjonsformål. På metodisk nivå vil prosjektet anvende både kvalitative og kvantitative metoder. På et empirisk nivå vil prosjektet først og fremst gi en bedre forståelse av besøkendes adferd og effektiviteten av ulike ?myke? skjøtselstiltak knyttet til infrastruktur for rekreasjon. De fleste besøksundersøkelser i nasjonalparker presenterer kun brukerprofiler deskriptivt, og bare noen få eksplorative studier har undersøkt individuelle valg (f.eks. Gundersen et al. 2015). Et ferskt nettverk om NP-merkevarebygging, reiseliv og forvaltning (ledet av NINA og finansiert av NFR), ga tydelig uttrykk for behovet for mer erfaring og kunnskap om ulike forvaltningstiltak som både tar var på verneverdiene og de besøkende sine opplevelser.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren