Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Assessing and mitigating the effects of climate change and biological invasions on the spatial redistribution of biodiv in cold environments

Alternativ tittel: Vurdering og demping av effektene av klimaendringer og biologiske invasjoner på endring i utbredelse av naturmangfold i kalde miljø

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektet ASICS (ASsessing and mitigating the effects of climate change and biological Invasions on the spatial redistribution of biodiversity in Cold environmentS) er et globalt nettverk av økologer som jobber med naturmangfoldet i polare og alpine områder. Vi har samlet ekspertise på artskunnskap, feltobservasjoner, eksperimenter og økologisk modellering for å svare på hvordan globale endringer påvirker artenes utbredelser i kalde miljø, og hvordan denne kunnskapen kan hjelpe oss å stanse forringelsen av disse sårbare økosystemene. Det har aldri tidligere vært flere globale forbindelser, og arters forflytning rundt om i verden har aldri vært større enn nå. Kombinert med et varmere klima utgjør fremmede invaderende arter en trussel mot naturmangfoldet også i de kaldeste miljøene. I denne settingen skal vi evaluere status for de polare regionene, og øke vår forståelse av faktorer som bestemmer artenes nåværende utbredelse. Mange arter har begrensede muligheter til å reagere på klimaendringer. Gjennom å undersøke deres fysiologiske grenser for endringer i kalde miljø, kan vi forstå mer om hvilke arter som til slutt kan bli mer vanlige. En slik mekanistisk forståelse av arters fysiologi øker forutsetningene for å kunne si noe om endringer i arters utbredelse ved ulike scenarioer av framtidige klimaendringer. Dette vil bidra til framtidige forvaltningsstrategier og politikk for å håndtere truslene mot naturmangfoldet i kalde miljø. Vi vil også vurdere effektene av arters utbredelser på samspillet mellom arter og samfunns- og økosystemfunksjoner. Dette vil teste stabiliteten og/eller sårbarheten til økosystem i kalde miljø for endringer i arters utbredelse som skyldes globale endringer. I 2021 har vi bidratt med norske data til prosjektets databaser på fremmede arter i kalde miljø, og gjennomført feltarbeid på Svalbard med innsamling av data om fremmede arter (spesielt invertebrater) i Longyearbyen. Vi i gang med å utvikle modeller for regionale risikovurderinger, og planlegge hvordan vi skal best gi råd om beskyttelse og bevaring av sårbare arktiske og alpine miljø til relevante nasjonale og internasjonale komiteer, forvaltere og politikere.

There is growing evidence that the biodiversity of cold regions is increasingly threatened by climate change and biological invasions. We aim to combine existing data with new experiments and observations from polar and alpine regions to better understand the synergisms between climate change and biological invasions on species distributions, to predict how these impacts may change in the future, and to develop mitigation measures to deal with impacts. a)We will focus on cold environments at high latitudes and elevations, as they are warming at an unprecedented rate and are becoming increasingly vulnerable to invasions under a milder climate. Cold environments are excellent sentinels for change, and can act as natural laboratories in which to study the synergisms between, and the combined effects of climate change and biological invasions. b)We will use long-term monitoring data for plants and invertebrates, including georeferenced non-native and native species records. These extensive datasets are available from consortium members (e.g. Norwegian data on invasive plant presence-absence in Svalbard and mainland Norway, and on an invasive invertebrate in Antarctica), and will be further enriched by new experimental research. We will develop new analytical tools and scientific insights, using cutting-edge modelling techniques relying on databases with an unprecedented size and scope to improve our understanding of the dynamics of native and non-native species biogeography in cold environments. Our effort will greatly improve the current knowledge of the mechanisms and factors driving the distribution and assemblages of species at local and regional scales. c)We will focus on plants and invertebrates, whose ecology, fitness and distribution are driven by the microclimatic characteristics of their habitats. By linking the distribution of plants and invertebrates, we will be able to consider and reveal the ecosystem effects of changes of their ecological interactions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling