Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 NILU (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

I dette prosjektet vil målinger av drivhusgassen metan brukes sammen med en atmosfærisk kjemitransportmodell (ACTM) for å utarbeide et «ovenfra-og-ned» estimat av metanutslippene fra kilder på høye nordlige breddegrader. Atmosfærens innhold av metan kan måles med forskjellige metoder, for eksempel med faste målestasjoner på bakken, mobile målere på fly eller båt eller fra satellitter. De forskjellige metodene gir informasjon med forskjellig presisjon, tidsoppløsning og romlig skala. For å få en komplett oversikt over metanutslippene, på både regionalt og lokalt nivå, må informasjon fra de forskjellige metodene kombineres. I den første delen av prosjektet vil observasjoner fra et nettverk av faste målestasjoner brukes med en regional ACTM for å undersøke metanutslippene på regionalt nivå. Denne metoden er godt egnet til å undersøke metanutslipp på regionalt nivå og hvordan disse utslippene har utviklet seg over tid, men siden det finnes få målestasjoner er metoden ikke alltid egnet til å undersøke utslipp på lokalt nivå eller fra spesifikke utslippskilder. Til dette må andre målinger også tas i bruk. I den andre delen av prosjektet skal satellittmålinger sammen med andre tilgjengelige detaljerte målinger fra fly eller skip brukes sammen med en ACTM med høy oppløsning for å undersøke utslippskilder på lokalt nivå.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder