Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Fra mineraler til grønn teknologi og kreftmedisin

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

323602

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Målet med forprosjektet er å forberede en søknad om hovedprosjekt. Hovedprosjektet skal utvikle nye prosesser og ny teknologi for bærekraftig og konkurransedyktig verdiskapning langs to verdikjeder med utgangspunkt i forekomsten av sjeldne jordartselementer (REE) og thorium (Th) på Fen ved Ulefoss. Prosjektet har en helhetlig tilnærming til verdikjedene for å utnytte ressursene på best mulig måte, med minst mulig fotavtrykk. REE er en kritisk råvare for det grønne skiftet, for eksempel som innsatsfaktor i sterke permanentmagneter i elektriske biler og vindturbiner. Thorium er et viktig utgangsmateriale for å lage nye effektive radioaktive legemidler til kreftbehandling. Begge markeder er i sterk global vekst. Prosjektet har som mål å utvikle nye prosesser som muliggjør utvinning og fremstilling av disse viktige grunnstoffene på en forsvarlig måte som råstoff til to helhetlige verdikjeder; fra gruve via rene REE-fraksjoner til relevante produkter, og via thorium til medisinske applikasjoner. En betydelig miljøutfordring for REE-produsenter internasjonalt er radioaktive avgangsmasser som i dag håndteres på en lite bærekraftig måte. Prosjektet vil, basert på norsk forskning, separere ut radioaktive elementer som en råvare for medisinsk kreftbehandling og finne løsninger for forsvarlig lagring av restprodukter med sikte på fremtidig utnyttelse. Prosjektet er komplekst og krever et konsortium bestående av både industrielle aktører og akademia der deltagerne har spisskompetanse på sine felt, herunder bergindustri, kjemisk industri, metallurgisk industri og farmasøytisk industri, samt løsninger for håndtering av radioaktivt materiale. I forprosjektet deltar Rare Earths Norway AS, Norsk Mineral AS, REEtec AS, Thor Medical AS, Oncoinvent AS, NTNU og IFE. Gjennom forprosjektet vil man søke å avklare om hovedprosjektet også skal utvides med aktører lenger nedstrøms innen metallproduksjon og produksjon av permanentmagneter, og andre avtakere til alfa-emittere.

Aktivitet:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform