Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norsk bidrag til utarbeidelse av SESAR 3 arbeidsprogram

Tildelt: kr 0,50 mill.

Luftfart er viktig for Norge. Det ser en blant annet ved å se på reisestatistikk, spesielt i forhold til folketall. Vi er forholdsvis få innbyggere men bor spredt og har utfordringer i forhold til klima, topografi og geografi som sentraleuropeiske land ikke har. Luftfarten i Europa er fragmentert og EU arbeider hardt for å integrere luftfarten. Defragmentering og skalerbar kapasitet innføres for eksempel ved å lage nytt regelverk og å sette i gang teknologiutvikling som effektiviseringstiltak. Samtidig utsettes luftfarten for hardt press for å hindre økte klimautslipp. På grunn av at Europa består av mange nasjoner går integreringen og effektiviseringen sakte. Et viktig bidrag til at luftfarten, og den medfølgende verdiskapningen, kan utvikles, integreres, effektiviseres og redusere utslippene er forpliktende partnerskap mellom luftfartsindustrien og myndighetene i hele Europa. SINTEF har et posisjoneringsprosjekt rettet mot å påvirke internasjonale og nasjonale partnere og myndigheter slik at SESAR 3 (tidligere kalt Integrated ATM) og Clean Aviation blir etablert som forpliktende partnerskap, samt at norske partnere kan bli representert. Denne posisjoneringen har så langt vært vellykket, og selv om budsjettet til EU og Horisont Europa ikke er vedtatt så er det sannsynlig at SESAR 3 blir startet opp og at en det vil ha norske partnere. Det har pågått en prosess hvor tidligere og nye potensielle medlemmer har blitt invitert til å signere et Memorandum of Understanding (MoU), med tanke på å bli tatt opp som medlem i det nye partnerskapet. SINTEFs konsortium NATMIG har signert MoUen. Neste skritt er (1) utarbeidelse av arbeidsprogram som skal resultere i en utlysning, (2) utarbeidelse og signering av Letter of committment (LoC ~ "tilbud") (3) søknad og evaluering. Det er disse 3 aktivitetene, som alle er å anse som en del av søknadsarbeidet, det søkes om denne gangen. Arbeidet dekkes ikke av andre prosjekter.

Budsjettformål:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020