Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Targeting Aryl Hydrocarbon Receptor for Breast Cancer Treatment and Improved Immunotherapy

Alternativ tittel: Målretting mot Aryl hydrokarbonreseptor for behandling av brystkreft og forbedret immunterapi

Tildelt: kr 12,0 mill.

Kreft, inkludert brystkreft, utvikler seg gjennom et komplekst sett med hendelser, inkludert DNA-mutasjoner og endringer i måten immunforsvaret bekjemper kreft. Immunsystemet spiller en viktig rolle i å beskytte oss mot kreft, men disse beskyttelsesmekanismene går tapt når svulster dannes. Å målrette immunforsvaret ved å øke immuncellenes evne til å gjenkjenne og drepe tumorceller, i en tilnærming kjent som immunterapi, har ført til enestående klinisk fordel for mange pasienter. Imidlertid reagerer ikke alle pasienter, og de som gjør det, får tilbakefall. Derfor er det behov for å finne nye terapeutiske mål for å forbedre denne behandlingen. Aryl-hydrokarbonreseptoren (AHR) er et protein som lar tumorceller “gjemme seg” fra immunforsvaret slik at de kan vokse og spre seg. I dette forskningsprosjektet vil vi avgjøre om blokkering eller tap av AHR, alene eller i kombinasjon med dagens immunterapibehandlinger, reduserer vekst og progresjon av brystkreft. Prosjektet vårt har tre arbeidspakker (AP). I AP1 vil vi bestemme hvordan blokkering eller tap av AHR påvirker vekst av brystkreftceller. I AP2 vil vi studere hvordan blokkering eller tap av AHR-signalering påvirker interaksjoner mellom brystkreftceller og immunceller. Til slutt, i AP3, vil vi bestemme hvordan blokkering eller tap av AHR alene eller i kombinasjon med eksisterende immunterapibehandlinger reduserer brystsvulstvekst og dannelse av kreftmodeller fra gnagere. Samlet sett vil denne applikasjonen fastslå egnetheten av å målrette AHR alene, eller som en del av kombinasjonsterapi, for å behandle brystkreft, noe som kan føre til nye terapeutiske alternativer for pasienter som lider av denne sykdommen.

Cancers, including triple negative breast cancer (TNBC), initiate and develop through a complex sequence of biological events, including DNA mutations and changes in the immune system. The immune system plays an important role in protecting us from cancer, but these protective mechanisms are lost or altered when tumors are formed. Targeting the immune system in an approach known as cancer immunotherapy, has led to unprecedented clinical benefit to many patients; but unfortunately, not all patients respond, and those that do, experience relapse. Therefore, there is urgent need to find new therapies to improve this treatment. The aryl hydrocarbon receptor (AHR) is a signaling protein that when turned on causes tumor cells to grow and proliferate, but also allows them to “hide” from immune system. In the current proposal we will test the hypothesis that inhibition or loss of AHR, alone or in combination with cancer immunotherapy, reduces TNBC growth and progression. We will test this hypothesis in three work packages (WP). In WP1 we will determine how loss or inhibition of AHR influences TNBC cell growth. In WP2 we will study how inhibition of AHR signaling affects interactions between TNBC cells and tumor associated immune cells. Finally, in WP3, we will determine how loss or inhibition of AHR alone or in combination with cancer immunotherapy reduces TNBC tumors in preclinical mouse models of cancer. Overall, this application will establish the suitability of targeting AHR alone, or as part of combination therapy, to treat TNBC; a disease with few current treatment options.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder