Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

AHeadForLife - Societal and environmental determinants of brain and cognition

Alternativ tittel: AHeadForLife - samfunns- og miljøfaktorer i hjerne og kognisjon

Tildelt: kr 12,5 mill.

Hjernen og kognitive evner endrer seg gjennom livet. Kognitiv funksjon – hvordan vi fokuserer, husker og resonnerer er avgjørende i aspekter av menneskelivet. Kognitive funksjoner påvirker hvordan vi håndterer daglige gjøremål, men også hvordan vi forstår verden rundt oss og bygger sosiale relasjoner. Kognitiv funksjon har et biologisk grunnlag, men er også sterkt påvirket av familie, utdanning, velferdssystemer eller levekår. Dagens tilnærminger for å forklare kognitiv funksjon tar ikke tilstrekkelig hensyn til de dynamiske relasjonene mellom gener, hjerne og kognisjon, og reflekterer verken påvirkninger fra samfunnet rundt oss eller det økonomiske systemet vi lever i. AHeadForLife vil integrere disse perspektivene i et tverrfaglig forskningsprogram som involverer psykologer, sosiologer og økonomer, genetikere, fysikere og hjerneforskere. Vi vil undersøke hvordan miljø- og samfunnsfaktorer samspiller med gener og hjernen og hvordan dette påvirker kognisjon gjennom hele livet. Fire nivåer av data brukes, som spenner over befolkningsregister, digital innsamling av kognitive og helsedata, individuelle nevropsykologiske undersøkelser og hjerneskanning, samt eksperimentelle treningsintervensjoner. Formålet med prosjektet er å kunne informere retningslinjer som kan redusere sosial ulikhet og identifisere adferd som kan bedre menneskelig velferd.

AHeadForLife will uncover how the immediate environment and societal factors shape cognitive function across the lifespan. Cognitive function is critical to all aspects of human life, spanning school, work, independent living, social relations and construction of personal narratives. Optimization of cognitive function is of enormous personal and societal importance. Cognitive function cannot be understood without integration of societal and historical knowledge, the environments we operate in, but is also a product of the brain and our genes. However, contemporary approaches to explain cognitive function typically do not adequately consider how relationships between genes, brain and cognition are dynamic and reflect impacts from the environment and the society. AHeadForLife will integrate these perspectives into a unified research program involving psychologists, sociologists and economists, geneticists, physicists and brain researchers. We will investigate how immediate environmental and societal factors interact with genes and the brain to affect cognition throughout life. Four levels of data are utilized, spanning population registries, new longitudinal collection of digital cognitive and health data for a representative sample of 100.000, in person-assessments with brain scans, genotyping, clinical and cognitive data for 8.000, and experimental intervention for 500 individuals. The ambition is to identify causal levers that raise and sustain cognition, informing policies that can reduce social inequities and identifying behaviors that can improve human welfare. We will identify environmental factors driving the dynamic relationships between genes, brain and cognitive function, timing of these influences, and how factors interact to determine cognitive function through life. The outcome will be a novel conceptualization of how brain and cognition across the lifespan result from interactions between larger societal, immediate environmental, and genetic factors.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol