Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work and Health in Old Age - For whom is continued work beneficial to health?

Alternativ tittel: Arbeid og helse i eldre år (WHOA) – hvem har en helsegevinst av å jobbe lenger?

Tildelt: kr 12,0 mill.

Økt levealder og reduserte fødselsrate øker presset på velferdsfinansieringen i de fleste land. Over hele Europa fokuseres det derfor på å få flere eldre til å stå lenger i arbeid. Selv om befolkningen i gjennomsnitt er friskere, bedre utdannet og har lengre karriere enn tidligere, er det fortsatt begrenset kunnskap om helsekonsekvensene av lengre yrkeskarrierer. Nyere studier finner økt sykelighet blant middelaldrende, både i USA og i Europa, og antall sunne leveår øker ikke alltid i takt med forventet levealder. Forbedringene i helse er mest utbredt i grupper med høyere sosioøkonomisk status. Det er derfor behov for å undersøke nærmere om og for hvilke grupper forlengede yrkeskarriere gir en helsemessig gevinst og for hvilke grupper den eventuelt bidrar til forverret helse. Ved bruk av detaljerte data om eldre ansatte, arbeidsordninger og arbeidseksponeringer vil prosjektet bidra til å identifisere hvilke grupper av eldre arbeidstakere som er spesielt utsatt for helseforringelse, og hva med arbeidsmiljøet som kan være helseskadelig. Denne kunnskapen vil være spesielt nyttig for å sikre helsefremmende sysselsetting for flere eldre arbeidstakere. Informasjonen kan også bidra til at virkemidlene i større grad målrettes mot de yrkesgruppene og næringene som er mest utsatt. WP 1: En registerstudie I WP1 vil vi ved hjelp av registerdata undersøke helseeffekter av fortsatt arbeid kontra pensjonering blant eldre med spesielt fokus på forskjeller mellom yrkesgrupper og på sosiale ulikheter i helse. WP 2: En kohortstudie I WP2 vil vi gjennom kartlegging av bl.a. egenrapportert helse og arbeidsevne før og etter eventuell pensjonering undersøke om det er en helsegevinst ved å jobbe lenger, hvilke helsegevinster det er snakk om og for hvem. WP 3: En komparativ studie I WP3 vil vi bruke nasjonale registerdata en sammenligning av forholdet mellom fortsatt sysselsetting og helse i Norge, Danmark og Sverige, inkl. en analyse av arbeidsforholdenes betydning for helsa.

Although many underline the health-promoting aspects of work, the research evidence is still scarce. To a large degree, it depends on individual resources as well as career, job and workplace characteristics over the life course. Through innovative use of register data and panel-survey data, we will investigate whether prolonged working careers benefit or harm health. To our knowledge, the project will be the first to combine register data from primary (e.g. GPs) and secondary (e.g. hospitalizations) health care and prescription data to measure health and change in health among older workers and retirees. When linked to register data on demographics, employment etc., we are able to adjust for a range of other relevant factors influencing retirement and health. The register data enables mapping of detailed work trajectories and health status. The latter allows for identifying the prevalence of (chronic) illness/disease in the total population, both prior to, and after retirement. By using appropriate methods we can describe the causal relationship between work and health for both for those who continue working and those retiring. By using the job exposure matrix, we will identify the correlation between health and different work exposures (biological, physical, mechanical, psychosocial and organisational factors). In addition, we are able to describe the share beyond 62 years with health problems, and variation in health by occupations, gender and country (Norway, Denmark and Sweden). The combination of registry and survey data also enable a comparison of self-reported and registry based health measures, and the importance of health factors not covered by registry data (health behavior, less serious diseases and self-rated health problems). Similar registry data from three countries will also enable a comparison of the older working population’s health, and how it varies by occupation and gender, and between those working past retirement age and those retiring.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon