Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Enforcing the Rule of Law: What can the European Union do to prevent rule of law deterioration from within?

Alternativ tittel: Forsvar av rettsstaten: hva kan EU gjøre for å hindre rettsstatlig sammenbrudd i egne medlemsland?

Tildelt: kr 12,5 mill.

ENROL undersøker hva EU (og unionens medlemsland) har av juridiske og politiske virkemidler for å – på en effektiv og demokratisk måte – begrense, reversere og forhindre rettsstatlig sammenbrudd og svekkede demokratiske standarder i egne medlemsland. Respekten for rettsstatlige prinsipper og demokratiske standarder har blitt betydelig svekket i flere av EUs medlemsland, spesielt i Polen og Ungarn. Et slik tilbakefall svekker EUs rettslige system og dermed også unionens legitimitet og stabilitet som en politisk orden, og det svekker også unionens troverdighet som en internasjonal partner. EUs institusjoner har slitt med å håndtere denne svært vanskelige situasjonen på en god og troverdig måte, samtidig som flere av unionens partnere har uttrykt bekymring for utviklingen. ENROL vil kartlegge den pågående utviklingen av EUs sett av verktøy for å håndheve manglende etterlevelse av rettsstatlige prinsipper, og samtidig kartlegge hvordan EU-institusjonene så langt har benyttet seg av verktøyene. Vi vil undersøke hvorfor EUs institusjoner har valgt å bruke noen verktøy og avstått fra å ta i bruk andre, samtidig som de har fortsatt å utvikle nye. ENROL vil identifisere eksisterende flaskehalser som står i veien for mer kraftfull handling fra unionens side. Flaskehalsene kan ta form av politiske insentiver, institusjonelle mekanismer samt juridiske og normative bekymringer rundt legitimiteten og effektiviteten til ulike tilgjengelige verktøy. ENROL vil også se på hva EUs handlinger – og passivitet – har å si for innenrikspolitisk motstand mot tilbakefall, med spesielt fokus på Polen, et av EUs største medlemsland med en pågående politisk kamp om rettsstaten. Basert på disse funnene vil ENROL peke på løsninger på etablerte flaskehalser og spesifisere juridiske og normative betingelser for en mer effektiv og legitim EU-respons på rettsstatlig sammenbrudd og demokratisk tilbakefall.

What can the European Union do to prevent the deterioration of the rule of law among its own members? In Hungary, the respect for democracy and rule of law has declined to such an extent that the country is now routinely classified as a “competitive authoritarian regime”, while Poland has embarked on a similar trajectory of political capture of the media and judiciary. ENROL brings together a team of lawyers, philosophers and political scientists to address the puzzle of why the EU has failed to devise a more forceful response to violations of its most fundamental membership principles. What are the legal, political and normative bottlenecks that stand in the way for stronger EU action? Through four tightly integrated work packages, ENROL will engage in an interdisciplinary assessment of the conditions for effective and legitimate EU action in response to rule of law backsliding and propose solutions to the existing bottlenecks. The first work package will map out the ongoing development of the EU's rule of law enforcement toolbox and chart how it has been used. The second work package investigates why the EU has chosen to employ some tools, refrained from engaging in others, and continued to develop new ones. We will identify existing bottlenecks in the form of political incentives, institutional mechanisms and legal and normative concerns about the legitimacy and effectiveness of different tools. The third and fourth work packages take these concerns to the test through empirical, legal and normative analysis. ENROL will study the implications of EU action—and inaction—for domestic political resistance against backsliding in Poland, one of the EU's largest MS where the political struggle over rule of law is ongoing. Finally, we will evaluate the key legal and normative arguments for (in)action in public discourse and academic literature, to assess their validity and to build a normative understanding of the legitimacy of EU enforcement actions.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder