Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A pilot study of drivers and societal impacts of freshwater discharge from glacial systems in Norway and the Chinese Karakoram

Alternativ tittel: En pilotstudie av drivere og samfunnsviktige påvirkninger av ferskvanns avløp fra bresystemer i Norge og det Kinesiske Karakoram

Tildelt: kr 7,9 mill.

Fjellkjeder, beskrevet som ‘verdens vanntårn’, lagrer massive mengder av ferskvann i form av snø og bre-is og forsyner miljøet og menneskets behov for ferskvann lengre nede i vassdraget. Under global oppvarming krymper breene og relaterte naturfarger påvirker vannkraft industrien og turismen i Europa. Det medfører også problemer for de tettbebygde Sentralasiatiske makro-regionene der hyppige endringer i mengden med snø og bre-is smeltevann påvirker tilgjengeligheten av ferskvann og vannføringen varierer betraktelig gjennom sesonger. Dette fører til økt stress på økosystemet og markedet. Disse regionene er også truet av regelmessig flom forårsaket av økt grad av smeltevann og såkalte jøkullaup (eller GLOF - Glacier Lake Outburst Floods). GOTHECA-NOCK fokuserer på fem slike regioner i fastlands Norge og det Kinesiske Karakoram for å skaffe inngående forståelse av samspillet mellom det klimatiske systemet, glasial-hydrologiske endring, lokalsamfunn og infrastruktur gjennom en sirkulær prosess bestående av data modellering, felt-observasjoner og evaluering av lokalsamfunnets motstandsdyktighet. Studiet kombinerer realfag og sosialvitenskap med kommunikasjonsstrategier som når ut til lokale interessenter først for å utvikle et omfattende risikoanalyse verktøy. Det blir satt fokus på å oversette moderne og mer presise prognoser for ferskvannstilgang og jøkullaup, til dets påvirkning på samfunnet. Kommunikasjonsstrategien til GOTHECA-NOCK kapitaliserer på bruken av lokalkunnskap for å muliggjøre en umiddelbar overføring av forskningsresultater til lokale interessenter og beslutningstakere som en guide for effektive klimatiltak. Pilot studiet fokuserer på utviklingen av metoder for en storskala implementering på tvers av regioner med isbre i Europa og Sentral-Asia. Det vil hjelpe både utviklede områder så vel som områder under utvikling som er direkte avhengige av smeltevann for å oppnå UNs bærekraftsmål for ferskvanns forvaltning.

Mountain ranges, described as ‘the world’s water towers’, store massive amounts of fresh water in the form of snowpack and glacial ice and sustain environmental and human water demands downstream. Under global warming shrinking glaciers and related hazards affect hydropower production and tourism in Europe. While in the densely populated Central Asian macro-region, changing snow- and glacier-melt patterns have direct impacts on seasonal freshwater supply and runoff regimes, leading to increasing stresses in ecosystems and economies. Both regions are also prone to increasingly frequent flash floods caused by extensive snow and ice melt and Glacial Lake Outburst Floods. GOTHECA-NOCK zooms in on five glacio-hydrological systems in mainland Norway and the Chinese Karakoram to gain an in-depth understanding of the interplay between the climate system, glacio-hydrological change, local communities and infrastructures through a circular process involving numerical modeling, field observations and assessments of community resilience. It fuses natural and social sciences with bottom-up communication strategies to develop a comprehensive risk assessment tool that translates increasingly accurate projections of freshwater availability and Glacial Lake Outburst Floods into their direct societal impacts. The communication strategy of GOTHECA-NOCK capitalizes on the use of local knowledge to facilitate an immediate transfer of research outputs to the local stakeholders and decision makers as a guide for efficient climate change adaptation and mitigation strategies. This proposal is a pilot study focusing on the development of methodologies for a large-scale implementation across glacierized regions in Europe and Central Asia. It will help both the developed and developing regions that directly depend on glacial melt water to achieve the UN sustainable goals for freshwater management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder