Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

REPEAT - REthinking sustainable land use of PEATland

Alternativ tittel: REPEAT -utvikling av kunnskap og metoder for en bærekraftig forvaltning av myr i Norge

Tildelt: kr 16,7 mill.

Klima- og naturkrisa at det er nødvendig å utvikle nasjonal, kunnskapsbasert forvaltning av myr REPEAT – REthinking sustainable land use of PEATlands vil koble fakta om karbonlagring i myr og restaurering av myr til utvikling av ny kunnskap om bærekraftig planlegging og forvaltning av myr, og formidle dette til samfunn, forskning og allmennhet. Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og lite bærekraftig arealbruk truer hver for seg og sammen økosystem og menneskesamfunn. Kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av de store norske myrarealene er viktig siden intakte myrer rommer et spesielt artsmangfold og er bygd opp av karbonrik torv. Trass i mange års forskning på myr i Norge, mangler sentrale metoder. Vi trenger bedre kartleggingsmetoder for å avgjøre hvor store og dype myrene våre er. Videre restaurerer vi tidligere grøftet myr, uten å vite hvor effektive restaureringsmetodene våre er. Selve myrforvaltingen er inkonsekvent: restriksjonene er strenge mot nydyrking og skogreising i myr, men grøfting av myr er tillatt når man bygger veg, hytter og vindkraft. For vindkraft er det eksisterende pålegget om å restaurere myrer etter endt konsesjonsperiode, uklart. I REPEAT vil forskere, forvaltning og interesseorganisasjoner utvikle ny kunnskap om bærekraftig planlegging og forvaltning av myr. Med utgangspunkt i tre konkrete prosjekt for henholdsvis vindkraft, veg- og hyttebygging undersøker vi hvordan man kan balansere hensyn til karbonlagring og biologisk mangfold mot utbyggingsbehov. Utvikling av nye metoder for kartlegging av myr, beregning av karbonlager og restaurering baserer seg på eksisterende og nye data i fire andre lokaliteter. Kunnskapen fra prosjektet vil bli gjort tilgjengelig for forvaltning og forskning og for allmennheten gjennom utvikling av undervisningsopplegg for barn og unge. Målet er å utvikle et verktøy for bærekraftig planlegging og forvaltning av myr som tar hensyn til menneskelige behov og naturens tålegrenser, både i dag og i framtiden.

Unsustainable land use, climate change and biodiversity loss are three interlinked issues threatening ecosystem functioning and services for human society, and they need to be solved to avoid irreversible and detrimental impacts on the environment supporting all life on Earth, including mankind. Peatland ecosystems have been recognised for their huge carbon stocks and as important biodiversity reservoirs, but are nevertheless degraded for various infrastructure development purposes, with increasing frequency. This unsustainable land use leads to substantial carbon emissions, as well as dramatic reductions in biodiversity, thus resulting in a loss of ecosystem services to human society. REPEAT – Rethinking sustainable land use of peatlands will support development of sustainable land use of peatlands. This interdisciplinary collaborative project links sorely needed “hard data” on carbon stocks and improved methods for ecological restoration directly to a socio-economical understanding of planning, decision-making and development processes in peatlands. Our point of departure is a set of strategically selected development projects, in which we explore how carbon stock and biodiversity concerns are balanced against the need for development of cabins, roads, and renewable energy. Moreover, we investigate how restoration of degraded peatlands can balance losses from infrastructure development and thus contribute to sustainable area management. REPEAT aims to inform peatland land use with respect to balancing human needs for infrastructure development (roads, cabins, and renewable energy), now and in the future, without compromising environmental limits. In this way, the project supports the development of general concepts for genuinely sustainable area management.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling