Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Sharks on the Move: species distribution modelling of migratory sharks to inform ecosystem-based management under global change

Alternativ tittel: Haier på farten: modellering av migrerende haiers artsfordeling for å informere økosystembasert forvaltning under globale endringer

Tildelt: kr 12,0 mill.

Haien spiller en nøkkelrolle som rovdyr i næringsnettet og har en viktig funksjon i marine økosystemer. Blant de største haiene i norske farvann finner vi brugde, håbrann og pigghå, som alle er rødlistet som truede arter. Dessverre er det stor mangel på kunnskap om forekomsten av disse haiene og hvor de beveger seg og hvorfor. Vi vet heller ikke hvor langt forekomster er overlappende med områder med intens menneskelig aktivitet og hvor langt haiene er mulig påvirket og spesielt sårbare i disse områdene. Økt kunnskap om haienes potensielle leveområder i et økosystem under press fra fiskeri, kystområdeutvikling og klimaendringer, er derfor kritisk for å vurdere deres sårbarhet ovenfor disse faktorene. Målet med prosjektet er å styrkeforståelsen av økologiske og miljømessige drivkrefter bak nåværende og fremtidig utbredelse av disse tre artene i norske farvann, blant annet ved merkeforsøk og datamodellering. For å undersøke effekten av menneskelig aktivitet vil vi kombinere kunnskap om fiskeri – og havbruksvirksomhet med informasjon om utbredelsesmønstre basert på observasjonsdata og modeller. Prosjektet tar sikte på å opplyse forskere og forvaltere om faktorer som direkte og indirekte påvirker utbredelsen av disse haiene nå og i fremtiden, med et særlig fokus på kritiske habitater, migrasjonsruter, klimaendringer og interaksjoner med fiskeri og havbruk. Identifisering av «hot spots» for potensielle konflikter vil være vesentlig for å sikre en bærekraftig forvaltning av disse dyrene og deres økosystemer, både i dag og sett i lys av forventede klimaendringer.

Sharks play a key role as predators in the structure and functioning of marine communities. Three of the largest species in Norway, the basking shark, porbeagle and spurdog are considered endangered. However, some of the most fundamental and critical information about their spatio-temporal distributions, drivers of occurrence, and overlap with and vulnerability to human activities is lacking. Meanwhile, their ecosystems are under intense pressure from fisheries, coastal development and climate change, which in turn are likely to impact these shark species. The project’s objective is to strengthen our understanding of the environmental and ecological drivers of the present and projected distributions of these three species in Norwegian waters. We approach this, using a combination of existing data analysis, new tagging experiments and multi-trophic, data-driven, and comparative modelling. We will investigate the effects of human activities by combining information on fishing and aquaculture activities with observed and modelled shark distributions. In combination, tracking and modelling will provide novel insight and forecast on shark space use, informing researchers and managers about critical habitats, migration pathways, effects of climate change, and interactions with fishing gears and fish farms. Identifying hotspots for conflicts is crucial for the sustainable management of these vulnerable sharks and their ecosystems, both today and in the light of projected climatic change. Through partnering with the Directorate of Fisheries and Runde Environmental Centre AS, project goals have been a priori discussed driving the project’s research direction and communication strategy, ensuring relevance of the project’s outputs and efficient communication of new knowledge from 'Sharks on the Move' about these sharks and their ecosystems through targeted communication activities to the public, industry and other stakeholders.

Budsjettformål:

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø