Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

MARine Ecosystem Accounting for integrated coastal planning in the Oslofjord

Alternativ tittel: Naturregnskap for Helhetlig Planlegging for Oslofjorden

Tildelt: kr 13,1 mill.

Oslofjorden står overfor en nedadgående trend for miljø- og økosystemets tilstand. Samtidig ser vi en høy befolkningsvekst og økt bruk av fjorden og kystarealer. Interessekonflikten mellom kystutvikling og naturvern er økende. MAERA-prosjektet legger vekt på å evaluere hvordan nye naturregnskapsmetoder kan gi beslutningsstøtte til de forskjellige planleggingsnivåene i de komplekse og dynamiske kystøkosystemene i Oslofjorden. Med forskere fra NIVA, NINA, NMBU og SSB og partnere fra Fylkeskommunen Vestfold og Telemark, Fylkeskommunen Viken og Oslofjordens Friluftsråd på laget, vil prosjektet levere spennende forskning og nyttig plankunnskap for å bidra til regjeringens helhetlige planlegging av Oslofjorden og forbedring av Oslofjordens miljøtilstand. Målet er å bruke naturregnskapstilnærmingen til å snu forverringen av Oslofjordens tilstand, og bidra til å gjenetablere økosystemtjenester – til nytte for både samfunnet og samfunnsøkonomien. Hovedaktiviteter: ? MAREA vil demonstrere hvordan biofysiske indikatorer og monetære verdier av økosystemtjenester kan brukes til differensiert og målrettet beslutningsstøtte for ulike kystnære planlegging, for eksempel kommuneplan, regional plan for vannforvaltning og Helhetlig plan for Oslofjorden. ? MAREA vil også demonstrere avveininger mellom kystøkosystemtjenester, inkludert atferdsendring i fritidsfiske. ? MAREA vil teste hvordan avveininger i økosystemtjenester kan kvantifiseres, og vitenskapelig tillit formidles, for de viktigste planhensynene i Oslofjorden. Eksempler på dette er eutrofiering, tap av blå skog og nedgang i fiskebestanden, begrensning av rekreasjonsadgang og fortetting av strandsoner.

The overall aim of MAREA is to evaluate how ecosystem accounting methods can provide decision-support to the different planning levels in the contested, complex and dynamic coastal-marine ecosystems of the Oslofjord. Through a collaborative project with planners at municipal, watershed, county and government level, MAREA will partner with and directly support Norway’s first government coordinated Integrated Plan for the Oslofjord (IPO). Our societal aim is to use the ecosystem accounting approach to catalyse a ‘turning of the tide’ of historic deterioration of the Oslofjord, restoring the flow of its ecosystem services to society and the economy (/ma'?e.a/ (sp. noun); «tide», «flow» (eng.)). MAREA addresses MARINFORSK thematic areas of the “Ecosystem services” and “Marine and coastal zone management”. Ecosystem accounting’s emphasis on spatial mapping of ecosystem services (ES) is novel for Norwegian nature planning and management requiring documentation of its usefulness for decisive purposes. MAREA will demonstrate how biophysical indicators and monetary values of ES can be used for differentiated and targeted decision-support for different coastal-marine planning layers. MAREA will also demonstrate trade-offs between coastal ecosystem services, including behavioral change in recreational fisheries. Ecosystem mapping, modeling and accounting face greater challenges in marine than terrestrial and freshwater systems because of greater fragmentation of information. This makes uncertainty greater and trend detection and policy impact prediction of ecosystem service values more difficult. MAREA will test how ecosystem service trade-offs can be quantified, and scientific confidence communicated, for the main planning concerns in the Oslofjord – water pollution, benthic habitat loss and fish stock decline, recreation access limitation and shoreline property densification.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri