Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Oral helse hos rus- og psykiatripasienter

Alternativ tittel: Oral health in inpatients having psychiatric and addicitve disorders

Tildelt: kr 1,8 mill.

Personer med rus- og/eller psykisk lidelse kan ha problemer med å opprettholde gode munnhygiene- og kostholdsvaner, samt å gå regelmessig til tannlege. Mange rusmidler og psykofarmaka kan gi munntørrhet og derved øke risikoen for karies og tannkjøttlidelser. Blant pasienter med rus- og alvorlig psykisk lidelse finner vi derfor mange med et stort behov for tannhelsehjelp som samtidig kan ha helserelaterte og økonomiske hindringer for å motta den. I Norge er det gjort få studier på disse pasientgruppene. Vi mangler derfor kunnskap om hvorvidt dagens tannhelsetilbud evner å ivareta munnhelsen til disse pasientene og om hvordan pasientgruppene selv opplever tilbudet om tannhelsetjenester. Vi vet også lite om hvilke faktorer hos de med rus- og/eller psykisk lidelse som har mest betydning for tannhelsen. Kunnskap om munnhelse samt hvilke symptomer og plager som er sterkest forbundet med dårlig tannstatus vil være til konkret nytte i det daglige tannhelsearbeidet for disse pasientgruppene. Det kan gi tannlegene informasjon om hvilke undergrupper av pasienter som kan være i størst behov av tannbehandling og bør prioriteres. Kunnskap om pasientgruppens opplevelser av tannhelsetilbudet og forhold som fremmer bruk eller er barrièrer for bruk kan bidra bedre tilrettelegging av tannhelsetjenestene. Studien er en tverrsnittstudie for å kartlegge munnhelse og munnhelseadferd samt sosioøkonomiske og helserelaterte forklaringsvariabler for dette hos pasienter ved Rus- og psykiatriklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Åsgård. Studien vil utføres ved tannklinikken ved Åsgård som drives av Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK). Deltakerne skal besvare et spørreskjema for å kartlegge sosioøkonomiske forhold, generell helse, legemidler, tannhelseadferd, livskvalitet, type og grad av angst, depresjon og psykosesymptomer og type og grad av ruslidelse. I tillegg vil det bli gjort en klinisk undersøkelse for å kartlegge tannstatus.

Personer med rus- og/eller psykisk lidelse kan ha problemer med å opprettholde gode hygiene- og kostholdsvaner, samt å gå regelmessig til tannlege. Mange rusmidler og psykofarmaka kan gi munntørrhet og derved øke risikoen for karies og tannkjøttlidelser. Blant pasienter med rus- og alvorlig psykisk lidelse finner vi derfor mange med et stort behov for tannhelsehjelp som samtidig kan ha helserelaterte og økonomiske hindringer for å motta den. I Norge er det gjort få studier på disse pasientgruppene. Vi mangler derfor kunnskap om hvorvidt dagens tannhelsetilbud evner å ivareta munnhelsen til disse pasientene og om hvordan pasientgruppene selv opplever tilbudet om tannhelsetjenester. Vi vet også lite om hvilke faktorer hos de med rus- og/eller psykisk lidelse som har mest betydning for tannhelsen. Kunnskap om munnhelse samt hvilke symptomer og plager som er sterkest assosiert med dårlig tannstatus vil være til konkret nytte i det daglige tannhelsearbeidet for disse pasientgruppene, ved å gi tannlegene informasjon om hvilke undergrupper av pasienter som kan være i størst behov av tannbehandling. Kunnskap om pasientgruppens opplevelser av tannhelsetilbudet og forhold som fremmer bruk eller er barrièrer for bruk kan bidra bedre tilrettelegging av tannhelsetjenestene. Studien er en tverrsnittstudie for å kartlegge munnhelse og helseadferd samt sosioøkonomiske og helserelaterte forklaringsvariabler for dette hos pasienter ved Rus- og psykiatriklinikken ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Åsgård. Studien vil utføres ved tannklinikken ved Åsgård som drives av Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK). Deltakerne skal besvare et spørreskjema for å kartlegge sosioøkonomiske forhold, generell helse, legemidler, tannhelseadferd, livskvalitet, type og grad av angst, depresjon og psykosesymptomer og type og grad av ruslidelse. I tillegg vil det bli gjort en klinisk undersøkelse for å kartlegge tannstatus.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune