Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

The Economic Value of Topsoil Ecosystem Services Ecology and life cycle understanding applied to business calculations and economics

Alternativ tittel: Økonomisk verdi av matjordas økosystem tjenester

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

327250

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Matjorda er både egenkapital og innsatsmiddel i matproduksjon. Kvaliteten på matjorda påvirker både avlingsnivå og næringskvalitet. En fruktbar og velfungerende matjord med høyt moldinnhold og rikt jordliv er den beste forutsetning for at plantene får tilstrekkelig og fullstendig næring til rett tid. Dette skjer gjennom det naturlige karbonbasete kretsløpet hvor fotosyntesen forsyner plantene med glykose som de bruker som byttemiddel for å få mineraler og sporstoffer fra mikrobene i jorda gjennom symbiosen med planterøtter. Denne økologisk intelligente byttehandelen er svært interessant sett i fra et økonomisk effektivitets perspektiv. Prosessen i seg selv har også stor verdi fordi det er den mest effektive måten å bygge god jordstruktur på og binde karbon i jord som igjen reduserer overskudd CO2 i atmosfæren. Den beste matjorda evner å holde på næringsstoffer, gir optimal vannhusholdning og sørger for at vassdragene våre ikke blir forurenset. Alle disse forhold har store økonomiske implikasjoner både for bonden og samfunnet. Matjorda er fundamentet for karbonbasert liv på denne jorda og den økonomiske statusen for matjorda trenger oppgradering. Den agrologiske og jordvitenskapelige kunnskapen er vel kjent men for at vi virkelig skal sette pris på matjorda og behandle den med omtanke må de økonomiske forhold omkring matjorda og alle de økosystemtjenestene den yter komme sterkere frem i kalkylker og økonomiske modeller. Dette PhD arbeidet vil søke å belyse mere helheltlig den økonomiske verdien av matjordas økosystemtjenester slik at vi kan forvalte den til det beste for nåtiden og fremtidige generasjoner. PhD prosjektet bruker Norges Forskningsråd prosjektet 321097 "Jordhelse og karbonfangst - DNA kartlegging av jordliv og kretsløpsøkonomi" som case for det vitenskapelige arbeidet kombinert med litteraturstudie og eget forsøksdesign.

The content of soil organic matter (SOM) in agricultural topsoil around the world is decreasing (Global Soil Partnership, FAO 2020). The trend in Norway is no different (Riley, NIBIO 2020). This affects the economic performance of the topsoil ecosystem services. To reverse this trend it is necessary to evaluate present business calculations regarding agricultural practice to capture the externalities and hidden costs and to create a more complete economic valuation system regarding the topsoil ecosystem services. The topsoil is by itself an input affecting productivity, both in relation to quantity and quality. Healthy well functioning topsoil is, through the plants photosynthesis and the processes of carbon based lifecycle, is creating the optimal condition for the symbioses between plant roots and microbes. This ecologically intelligent exchange assures the maximum content of nutrition in regards to all nutrients, including all minerals and trace elements accessible in the soil. The process itself is vital to create a good soil structure that affects water economy and environmental resilience to surrounding and interconnected ecosystems. A healthy fertile soil with a high content of SOM and biodiversity of microbes captures excess CO2 from the atmosphere and contribute to reverse the climate problems. The soil science is known but without economic incentives as a result of more precise business accounting, improvements on a large scale are not being made. This thesis aims to define important top soil ecosystem services both on the corporate level and on the national and global level. The PhD work will express these ecosystem services in economic terms and present improved business calculations and economic instruments to include their real value in agricultural business accounting and management. The thesis uses the Norwegian Research Council project 321097 “Soil health and Carbon capture, DNA mapping of soil life and life cycle economics” as core case study.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune