Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Risk assessment and effective management of adolescents with serious behavior problems: Adapting RNR principles in residential treatment.

Alternativ tittel: Risikovurdering og behandlingstiltak for ungdommer med alvorlige atferdsvansker: Tilpasning av RBR-prinsipper for institusjonsapparatet.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektets mål er å øke kunnskapen om institusjonsungdom med alvorlige atferdsvansker og bedre kvaliteten på tjenestetilbudet gjennom å tilpasse behandlingsmodellen for ungdomsgruppen. Alvorlige atferdsvansker hos ungdom defineres ut ifra barnevernloven hovedsaklig som alvorlig eller gjentatt kriminalitet, vedvarende rusmisbruk og vagabondering over tid. Denne type problembilde fører ofte til kontakt med tjenesteområder som barnevern, helsevesen og rettsvesen. En del av disse individene har et hjelpebehov som krever institusjonsbasert behandling i regi av det statlige barnevernet, og det er denne ungdomsgruppen som skal studeres i dette prosjektet. På grunn av at disse ungdommene har variert problembilde og ulike oppfølgingsbehov, har Bufetat inndelt institusjoner i ulike målgrupper. Formålet er å differensiere tilbudet etter ungdommenes behandlingsbehov og tilrettelegge for kunnskapsbaserte, målrettede og individtilpassede tiltak i tråd med den anerkjente Risiko-Behov-Responsivitets-modellen (RBR). Dette innebærer at man forut for plassering kartlegger og vurderer ungdommene ut ifra risiko for videre utvikling av antisosial og kriminell atferd, samt omfang av rusmiddelbruk. I tillegg identifiseres det individuelle hensyn som kan være av betydning for behandlingsutformingen, samt aktuelle fokusområder og sentrale målsettinger for oppholdet. Siden RBR-modellen er utviklet for ungdomskriminelle i en nordamerikansk kontekst, er det et stort behov for å tilpasse rammeverket på norske forhold og i behandlingen av sammensatt og alvorlig atferdsproblematikk. Prosjektet har som hensikt å undersøke, tilpasse og optimalisere RBR-prinsipper for det norske tiltaksapparatet og bruke kunnskapen til å øke kvaliteten i tjenestene og videreutvikle tilbudet. Dette vil gjøres gjennom å studere hva som karakteriserer ungdomsgruppen, kvalitetssikre og validere risikovurdering ved institusjonsplassering, samt identifisere viktige betingelser for effektive intervensjoner.

I følge rapport fra Folkehelseinstituttet i 2020 trengs det mer kunnskap om virksomme tiltak for ungdommer med alvorlige atferdsvansker her til lands. En del av disse individene har et hjelpebehov som krever institusjonsbasert behandling i regi av det statlige barnevernet. Internasjonal forskning på behandling av ungdom med kriminell og antisosial atferd har over tiår gitt et solid evidensgrunnlag for at institusjonsbaserte tiltak bør følge behandlingsprinsippene innen Risiko-Behov-Responsivitetsmodellen (RBR) for å være effektive. Sentralt i dette? rammeverket ?er ?at behandling ?må struktureres etter ungdommers risikonivå? og ?at? det må iverksettes? målrettede ?tiltak ?for å redusere faktorer som opprettholder atferden. I tillegg vektlegges det at? individuelle ?behov må ivaretas i behandlingen. Bufetat har en inndeling av institusjoner med ulik målsetting og funksjon, samt standardiserte kartleggingsrutiner basert på dette rammeverket. Siden RBR-modellen er utviklet i en nordamerikansk kontekst er det behov for å tilpasse den til norske forhold. Prosjektet har som hensikt å undersøke og optimalisere RBR-prinsippene for atferdsbehandling i det norske tiltaksapparatet og bruke kunnskapen til å øke kvaliteten i tjenestene og videreutvikle tilbudet. Dette vil gjøres gjennom å studere denne ungdomspopulasjonen, kvalitetssikre og validere risikovurdering på målgruppen, samt å identifisere effektive tiltak. Studien vil gi verdifull informasjon om disse ungdommene og være grunnlag for mer evidensbaserte, målrettede og individtilpassede behandlingstiltak. Prosjektet vil også avdekke områder som bør prioriteres og videreutvikles i institusjonssystemet. Det overordnede målet med studien er å øke kvaliteten i tjenestetilbudet, gi forskningsbaserte anbefalinger for klinisk praksis og identifisere videre utviklingsbehov og fremtidige satsningsområder for ungdom med alvorlige atferdsvansker i Norge.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder