Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

BWell – assessment of Broiler Welfare in a medium-slow growing hybrid

Alternativ tittel: BWell - vurdering av dyrevelferd hos en medium saktevoksende slaktekyllinghybrid

Tildelt: kr 1,8 mill.

Etterspørselen etter kjøtt øker i hele verden, og fremmer stadig mer intensivert husdyrproduksjon. Samtidig er det behov for å sikre en bærekraftig produksjon med god dyrevelferd. Det har vært en økende samfunnsinteresse for måten husdyrhold blir drevet, hvor maten stammer fra og hvordan den produseres. Forbrukervaner påvirkes av klimaendringer, globalisering, kulturelle endringer og bruk av sosiale medier. Slaktekyllingproduksjon oppfattes av forbrukerne som den mest industrialiserte og intensive husdyrproduksjonen, og dermed også som den produksjonen med dårligst dyrevelferd. Balansen mellom dyrevelferd og en bærekraftig produksjon blir stadig viktigere i en verden med en raskt voksende befolkning. For å kunne vurdere dyrevelferd må man ikke bare ta hensyn til fravær av lidelse, men også tegn på god velferd ved å studere dyrenes positive preferanser. Målet med dette prosjektet er å tilby evidensbaserte verktøy for å vurdere og overvåke dyrevelferd hos medium saktevoksende slaktekyllinger. Ved å bruke allerede eksisterende data og tradisjonelle parametere for slaktekylling og velferd, vil vi vurdere forskjellen mellom hurtigvoksende og medium saktevoksende slaktekyllinger hos de samme bøndene. Vi vil kvantifisere endringer i velferdsparametere gjennom en overgang fra en hurtigvoksende til en medium saktevoksende slaktekylling. Videre vil nye tilnærminger til velferdsvurderinger bli undersøkt; evaluering av kamerateknologi vil bli utført for å vurdere om et kamera kan brukes til å registrere parametere som dyreflyt, ganglag og andre tradisjonelle velferdsindikatorer, samt positive velferdsindikatorer som aktivitetsnivå, bruk av miljøberikelse og lekatferd. I den siste studien av prosjektet vil resultatene fra sensorregistreringer i 60 grupper av slaktekyllinger fra forskjellige gårder bli sammenlignet med tradisjonelle opptak for å vurdere sammenhenger mellom dyrevelferd og produksjon samt helseregistreringer.

-

The worldwide demand for meat is growing, forcing increasingly intensive livestock production systems. At the same time, there is a need to retain a sustainable production with good animal welfare. There has been a growing societal interest for the way animals are reared, where the food originates from and how it is produced. Consumer habits are affected by climate changes, globalisation, cultural changes and the use of social media. Broiler chicken production is perceived by consumers as the most industrialised and intensive type of farming and therefore providing low animal welfare. The balance between animal welfare and a sustainable production is increasingly important in a world with a rapidly growing population. To be able to assess animal welfare one must take into consideration not only the absence of suffering, but also the indicators of good welfare by studying positive preferences by the animals. The aim of this project is to provide evidence-based tools to assess and monitor animal welfare in medium-slow growing broilers. By using routinely recorded data and traditional parameters for broiler health and welfare, we will assess the differences between fast and medium slow growing broilers in the same holdings. We will quantify the change in welfare parameters during a transition from a fast growing to a slower growing broiler. Furthermore, novel approaches to welfare assessments will be investigated; evaluation of camera technology will be performed to assess if a camera can be used to register parameters like animal flow, gait score, and other traditional welfare indicators, as well as positive welfare indicators like activity level, the use of environmental enrichments and play behaviour. In the last study of the project results from sensor registrations in 60 groups of broilers from different farms will be compared to traditional recordings to determine associations between the animal welfare and production and health records.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd