Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Resilient Robotic Autonomy for Underwater Operations in Fish Farms

Alternativ tittel: Robust autonom robotikk for undervannsoperasjoner i oppdrettsanlegg

Tildelt: kr 12,0 mill.

Dette prosjektet tar sikte på å omforme undervannsoperasjoner i dynamiske, komplekse og visuelt utfordrende omgivelser ved å utvikle ny kunnskap og teknologi som skal etablere robuste autonome løsninger for ubemannede undervannsfartøy (UUV-er). ResiFarm skal adressere operasjoner på fiskefarmer, en av de mest utfordrende industrielle omgivelsene for autonom undervannsrobotikk. Motivert av en hovedhypotese om at det finnes en bredt definert og forent vitenskap for robust autonomi for UUV-er som opererer i komplekse, risikofylte, visuelt utfordrende og dynamiske omgivelser, vil den tiltenkte forskningen være holistisk organisert rundt tre tverrgående mål som adresserer nåværende kunnskapshull: a) robust multi-modal persepsjon for UUV-er som opererer i dynamiske og visuelt utfordrende omgivelser, b) nye metoder for baneplanlegging som muliggjør sikre og fisk- og strukturbevisste operasjoner og c) validering av det fullintegrerte systemet i feltforsøk. Ved å utnytte kompetansen til det tverrfaglige teamet (SINTEF, NTNU), industripartnernes (Eelume, Skarv Technologies) ekspertise på undervannsrobotikk og autonomi, og de involverte internasjonale ekspertene på forskningsfagfeltene (MIT, LSTS, TUM, ETH), vil teamet ha som mål å legge grunnlaget for en ny generasjon med residente UUV-er i havbruk som skal sameksistere med fisk uten å forårsake en negativ påvirkning, samt autonomt navigere og interagere med fleksible strukturer. Resultatene fra prosjektet vil være ny forskning og nye systemer som vil legge til rette for langsiktige, autonome undervannsoperasjoner med UUV-er, samt fremme bærekraftig utvidelse av akvakultur og andre maritime næringer som fiskeri, subsea olje- og gassproduksjon og havvind. Samlet sett vil ResiFarm ha innflytelse på forskningsmiljøer, bedrifter, offentlig sektor og samfunnet generelt gjennom samarbeid mellom de ulike partnerne og et dedikert fokus på utvikling og demonstrasjon av nye metoder innen kunstig intelligens, automasjon og robotikk.

This project envisions to reshape the underwater operations in dynamic, complex and perceptually-degraded environments by developing new knowledge and novel technology to enable resilient autonomy for Unmanned Underwater Vehicles (UUVs). ResiFarm challenges the resilience in one of the most demanding industrial environments such as fish farms. Motivated by the core hypothesis that there exists a broadly defined and unified science for resilient autonomy of UUVs operating in complex, high risk, perceptually-degraded and dynamic environments, the envisioned research will be holistically organized around three cross-cutting objectives that are addressing the current knowledge gaps on: a) resilient multi-modal perception for UUVs operating in dynamic perceptually-degraded environments, b) methods for novel motion planning concepts that enable safe, fish- and structure-aware operations and c) validation of the fully integrated system in field studies. By utilising the competence of the interdisciplinary team (SINTEF, NTNU), industry partners' (Eelume, Skrav Technologies) expertise in the underwater robotic and automation domain, and involving international experts in topics relevant to the project (MIT, LSTS, TUM, ETH), our team aims to provide the foundation for the new generation of permanent resident UUVs that co-exist with fish without causing negative impact and autonomously navigate and interact with flexible structures. The result of this project will be the new science and systems to facilitate long-term autonomous underwater operation of UUVs and promote sustainable expansion in fish farms and other maritime industries such as fisheries, subsea oil and gas and offshore wind farms. Overall, ResiFarm will impact research communities, businesses, the public sector and society at large through collaboration between these and with the outmost dedication to developments and demonstrations of novel methods within artificial intelligence, automation and robotics.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon