Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Si vis pacem, para bellum Motstandskraft i en nettverksverden

Alternativ tittel: Si vis pacem, para bellum Cyber resilience in a connected world

Tildelt: kr 1,8 mill.

Cyberangrep har utviklet seg til å bli en stadig større utfordring for samfunnet. Påvirkning, sabotasje, tyveri og spionasje kan true samfunnssikkerheten og sette kritiske strukturer ut av spill. For Forsvaret er ikke informasjonssikkerhet et nytt fenomen. Allikevel utfordrer inntoget av Internett og New Public Management Forsvarets sikkerhet på nye måter. Koblet sammen med effektiv informasjonsdeling, har outsourcing av drift og tjenester bidratt til å rasjonalisere logistikken og forbedre økonomien. Imidlertid gir dette samspillet motstandere mulighet til å ramme forsvarssektoren gjennom mange flere nye kanaler. Uten et tilpasset vern mot cybertrusler som inkluderer felter som praksis, kultur, kommunikasjon, infrastruktur, ledelse, opplæring og organisasjon, kan svakheter utnyttes både internt i Forsvaret og blant dets samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Kontinuerlig cyberforsvar fordrer en helhetlig strategi og arbeidsmetodikk for a° sikre at uvedkommende ikke får tilgang til informasjon som kan svekke den norske forsvarsevnen. Prosjektet skal finne status på informasjonssikkerheten innenfor Forsvarsmateriell, i etatens samarbeid med leverandører og med internasjonale samarbeidspartnere. På bakgrunn av funn, skal prosjektet gi råd om hvordan cybersikkerheten kan styrkes i forsvarssektoren.

-

Prosjektbeskrivelse 1. Mål og hensikt med prosjektet Studien skal kartlegge og forklare dagens utfordringer med cybersikkerhet i forsvarssektoren, og finne løsninger på hvordan sikkerhetsutfordringene kan løses organisatorisk. Det skal produseres tre artikler, organisert med et internt, et vertikalt og et horisontalt fokus for å kunne systematisere analysen av sikkerhetsutfordringene. Artikkel 1 Intern organisering. Artikkelen vil sette fokus på Forsvaret interne struktur for håndtering av utfordringer knyttet til cybersikkerhet. Her vil det være organisasjon, ansvarsfordeling, samarbeidsformer, kompetanse, informasjonssystemenes svakheter, kontroll og risikostyring som belyses. Artikkelen skal kartlegge status på cybersikkerhet, men har også som målsetning å forklare sikkerhetsutfordringene som avdekkes og derigjennom finne løsninger på hvordan organisasjonen bør endres for å unngå, redusere risikoen for eller utfallet av sikkerhetsbrudd i framtida. Artikkel 2 Forsvaret og sivil sektor. Artikkelen vil se på cybersikkerhet i Forsvarssektoren i et vertikalt perspektiv, spesifikt hvordan sikkerhetsansvar overføres, sikres og følges opp mellom Forsvaret og dets eksterne partnere. Videre vil sivil sektors og leverandørers evne til å sikre skjermingsverdig informasjon vurderes. Sikkerhetsutfordringene som avdekkes og forslag til hvordan organiseringen bør endres for å unngå, redusere risikoen for eller utfallet av sikkerhetsbrudd i framtida vil analyseres og beskrives i artikkelen. Artikkel 3 Internasjonalt samarbeid. Artikkelen vil se nærmere på ansvarsforhold og sikring av skjermingsverdig informasjon i et horisontalt perspektiv mellom det norske forsvaret Norden, NATO og EU. Her kan ulik arbeidsform, fokus, infrastruktur, kultur og retningslinjer øke faren for sikkerhetsbrudd, samtidig som utviklingen av internasjonalt samarbeid setter rammebetingelser for Norges arbeid med cybersikkerhet.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder