Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Comparing training effects different jumping exercises have on jump and sprint performance in sports students and sprinters

Alternativ tittel: "Sammenligne treningseffekten ulike hoppøvelser har på hopp- og sprintprestasjonen hos idrettselever og sprintere"

Tildelt: kr 1,8 mill.

I mange idretter er det å kunne bevege seg med stor hastighet viktig for å nå et høyt idrettslig nivå. I de fleste ballidretter og mange individuelle idretter med kort varighet vil forbedring av disse ferdighetene kunne øke prestasjonene i større eller mindre grad. Ulike typer hopp som flersteghopp, hink og fallhopp blir ofte brukt i treningen for å utvikle løpshurtighet, men hva skjer under disse hoppene og hvilke type hopp gir best treningseffekt? Faget toppidrett i den videregående skole ønsker å gi unge idrettsutøvere muligheten til å kombinere skolegang og idrett på høyt nivå. Byåsen videregående skole har som mål å satse på og tilrettelegge for idrett, slik at elevene kan utvikle seg best mulig. Erfaringer fra dette prosjektet vil kunne gi elevene muligheten til å utvikle seg ved å trene systematisk og få erfaring fra ulike typer forskning. Dette ph.d-prosjektet ønsker å undersøke treningseffekten ulike typer hopp har på løpshurtighet, hopp-prestasjoner og hvilke belastninger kroppen utsettes for. Deltakerne vil være idrettselever i den videregående skole og lokale sprintere fra Midt-Norge. Første del skal se på hva tidligere forskning har funnet ut om effekten ulik hopptrening har på løpshurtighet. Andre del vil undersøke kinematikk, kinetikk under ulike hopp og sprintløping og hvilke treningseffekter disse hoppene har på løpingen. Målet er å se om de ulike hoppene har sammenheng med sprintløping og om de gir ulik treningseffekt på løpshurtigheten. Totalt sett vil dette ph.d-prosjektet bidra til ny kunnskap og en bedre forståelse for hva som skjer under hopp- og hurtighetstrening og effekten slik trening har på ulike grupper utøvere.

Det overordnede formålet er å undersøke treningseffekten ulike typer hopp har på løpshurtighet, hopprestasjoner og hvilke belastninger kroppen utsettes for. Deltakerne vil benytte seg av beste forsknings- og treningspraksis med en kobling til et sterkt fagmiljø med Nord Universitetet, trener- og lærerkreftene rundt toppidrettsfaget på Byåsen videregående skole og sprintmiljøet i Midt-Norge. Studie 1 er en metaanalyse der målet er å få et godt bilde av hvilke effekter ulike typer hopptrening gir. Studien skal undersøke treningsintervensjoner på vertikale og horisontale hopp. I studie 2 skal en sammenligne sprintere og idrettselever når det gjelder kinematikk og kinetikk under sprint og når de utfører ulike typer hopp. Det skal måles hastighet, hopphøyder, hopplengder, stegkarakteristikker, muskelaktivitet og krefter mot underlaget. Deltakerne i studien vil være idrettselever fra Byåsen videregående skole og lokale sprintere fra Midt-Norge. Målet er å se på de ulike hoppene, se på sammenhengen de har med sprintløping og å sammenligne resultatene mellom de to gruppene. Studie 3 er en intervensjonsstudie der en skal se på effekten ulik hopptrening over 8 uker har på sprint- og hopp-prestasjonen hos sprintere og idrettselever i den videregående skole. Deltakerne deles inn i 3 randomiserte grupper med like mange idrettselever og sprintere i alle gruppene. Målet er å se om de ulike hopptypene gir ulik effekt på løpshurtighet og å sammenligne resultatene mellom idrettselevene og sprinterne. Det tiltenkte prosjektet er forankret i virksomhetens FoU-strategi om å fremme forskning og utvikling der tilknytting til høyere utdanning fremheves. Kandidaten arbeider ved Byåsen videregående skole, der han har fagene toppidrett og kroppsøving. Den vitenskapelige veiledningen vil bli ivaretatt av forskningsgruppen for læring og utvikling av ferdigheter og prestasjon i idrett ved Nord Universitet og Professor Roland van den Tillaar ved NU skal være kandidatens hovedveileder.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune