Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Rotamill - Innovativt section milling konsept (fresing av fôringsrør).

Alternativ tittel: Rotamill - Innovative section milling concept (Milling of casing pipes).

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

327836

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

GMV AS er en produksjonsbedrift på Forus i Sandnes som driver innen maskinering (dreiing, fresing mm). Vi har gjennom 33 år som leverandør til olje- og gassnæringen opplevd svingninger i aktiviteten på norsk sokkel som tidvis har skapt betydelig usikkerhet for bransjen. Selskapet har derfor de siste årene valgt å fokusere på videreutvikling av spisskompetanse, med mål om å kunne tilby egne produkter til markeder i inn- og utland. I dette prosjektet overføres erfaring fra maskinering av brønnutstyr og mekaniske komponenter, til å utvikle ny teknologi for fresing av foringsrør i olje- og gassbrønner. Et ufravikelig krav fra myndighetene er at en uvirksom brønn skal sementeres med en forskriftsmessig «fjell-til-fjell» plugg før den forlates. Dette innebærer i mange tilfeller å fjerne foringsrør for å sikre tilgang til fjellformasjonen i brønnen. Eksisterende teknologi har en rekke utfordringer ved seg, blant annet at det dannes langspon som tetter igjen brønnen dersom den ikke kontinuerlig pumpes opp på boredekket, renses og blir sendt til godkjent deponering. Med vår teknologi kombineres fresing og dreiing på en måte som eliminerer muligheten for at det dannes langspon, slik at sponet kan etterlates i brønnen. En annen vesentlig forbedring ved metoden, er at mens «tradisjonelt» utstyr til borerørfresing har typisk tre skjær som tilsvarer veggtykkelsen på røret, har vi forsynt verktøyet med et større antall skjær som arbeider vekselvis med røret. For å bearbeide/ fjerne en 9-5/8?? (Ø 245mm) casing, vil vi ha tilgang til en samlet skjærlengde på 2300mm, i motsetning til ovennevnte verktøy som kan tilby 40-50mm skjærlengde. Fordelen ved å kunne fjerne borerøret (i foreskrevet lengde) raskere og i én enkelt operasjon betyr store besparelser for feltoperatør, samt mindre belastning på miljø.

Man bruker i dag utelukkende sement i brønnkonstruksjonen for å forankre fôringsrør til formasjon. Sement har imidlertid en tendens til å danne små sprekker over tid, blant annet fordi det kan være små bevegelser (tektonikk) i undergrunnen. En av utfordringene med P&A knytter seg til å forsegle området mellom brønnens ytterste fôringsrør og selve formasjonen. For at sementen skal bli klassifisert som en del av barrieren må dens integritet derfor alltid bekreftes med en cement bond log. Ved «dårlig sement», må en seksjon av fôringsrør freses vekk (section milling). Dette arbeidet representerer usikkerhet mtp tid/kost for hele operasjonen (forsinkelser som følge av ødelagt verktøy, mistet deler av verktøy med påfølgende fiskejobb og at strengen setter seg fast) samt helserisiko med tilleggskostnad for håndtering av metallspon (swarf) avfall topside og på land. Gjennom dette prosjektet skal det utvikles og demonstreres et nedihullsverktøy, Rotamill, for fresing av fôringsrør (milling tool), som vil effektivt kunne fjerner ønskede seksjoner av røret og dermed klargjøre brønnen for permanent plugging raskere og sikrere enn hva som er mulig med konvensjonelle freseteknologier. Utviklet teknologi vil bli brukt til fresing av fôringsrørsseksjoner: 1) i brønner hvor en ønsker plugg uten gjennomgående rørføringer; 2) der det blir påvist at sement har dårlig kvalitet, og en dermed må etablere en plugg uten gjennomgående rørføringer; 3) etter mislykkede perforate-wash-cement (PWC) operasjoner; 4) i brønner med bevegelige formasjoner/lag på utsiden, der en ønsker å mekanisk frikoble foringsrør ovenfor etablert barriere, slik at berggrunnen over tid vil danne en naturlig ekstra barriere, fremfor at kreftene forringer integritet på sement plugg. Hovedutfordringene i prosjektet knyttes til utvikling av: 1) fresehodet, der man ønsker å utnytte den hele lengden på monterte skjæreegg (samlet lengde over 2 m); 2) materestriktor, som skal sørge for optimal inngrep med stål.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk