Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Digital støtte for målrettet BRUkermedvirkning og SAMmhandling på tvers av tjenester og nivå innen psykisk helse og rus

Tildelt: kr 0,30 mill.

Formålet med prosjektinitiativet er å utvikle digitale løsninger for brukermedvirkning og samhandling innen psykisk helse og rus. Det skal gi brukersentrerte og helhetlige tjenester på tvers av kommune- og spesialisthelse i tråd med nasjonale føringer om 1) pasientens helsetjeneste, 2) helhetlige pasientforløp og 3) digital hjemmeoppfølging. Målet er bærekraftige helse- og omsorgstjenester og verdiskapning i helsenæringen. Partnere i forprosjektet er Enhet for mestring, psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo, Imatis AS og SINTEF Digital. Initiativet viderefører en forstudie (DigiFACT) gjennomført i 2018 og innføring av digital løsning for utprøving og utvikling i 2020/2021. Flere bydeler, kommuner og sykehus sammen med sentrale kompetansemiljøer innenfor psykisk helse og rus vil involveres sammen med leverandører av aktuelle journalsystemer og ulike applikasjoner for å realisere et sømløs og helhetlig tjenestetilbud og oppfølging gjennom etablering av en hovedprosjektsøknad. Prosjektinitiativet bidrar til begge de tematiske områdene i utlysningen gjennom bedre oppfølging av pasienter i hjemmet og etablering av bærekraftige helsetjenester. Dette realiseres gjennom digital støtte for samhandling mellom pasient og helsetjeneste og mellom ulike aktører på tvers av helsetjenesten gjennom en felles digital plattform.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon