Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybrid hydro-FPV power plants

Alternativ tittel: Hybride sol- og vannkraftverk

Tildelt: kr 36,0 mill.

Prosjektnummer:

328640

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

I dette prosjektet vil fem ledende forskningsgrupper og seks norske selskaper utvikle kompetanse og kunnskap som muliggjør effektiv utbygging og drift av storskala hybride kraftverk. Prosjektet vil se spesielt på hybride flytende sol- og vannkraftverk, men kunnskapen vil i stor grad være overførbar til hybride kraftverk med andre fornybare energikilder. En rask økning i utbyggingen av fornybar energi er nødvendig for å nå verdens klimamålsetninger og utfordringer knyttet til variabel strømproduksjon, tilgjengelige landarealer og bærekraft blir stadig mer aktuelle. Hybride kraftverk kan løse mange av disse utfordringene blant annet gjennom å kombinere ulike ressurser for mer stabil strømproduksjon og utnytte tilgjengelig areal bedre, men utvikling av både tekniske løsninger, styringssystemer og forretningsmodeller gjenstår for å kunne høste alle fordelene av hybride kraftverk. I HydroSun vil vi utvikle metoder for å evaluere og kvantifisere potensialet for hybride kraftverk og etablere verktøy for kostandsoptimal dimensjonering og drift av hybride kraftverk, alene og kombinert med ulike lagringsteknologier. Vi vil også evaluere verdien av presis prediksjon av produksjon på lang og kort sikt, samt studere hvorvidt hybride kraftverk kan gi økt toleranse for endringer i marked og klima. Hybridisering med flytende solkraft gir ytterligere utfordringer i forhold til landbasert solkraft. Til tross for rask vekst de siste årene mangeler vi solid vitenskapelig litteratur med kvantitative vurderinger av ytelse, pålitelighet, driftsstrategier og miljømessige aspekter ved flytende solkraft, og det er et stort behov for mer tilgjengelig, eksperimentelt basert data. Gjennom HydroSun vil vi innhente, analysere og tilgjengeliggjøre høy-kvalitets data relatert til ytelse, pålitelighet og miljømessig påvirkning for flytende solkraft. Økt kunnskap reduserer både reell og oppfattet risiko og vil bidra til å akselerere utbredelsen av flytende solkraft globalt.

Increasing shares of renewable energy is needed for many years to come if we are to meet our policy goals. In the future, issues related to intermittency, but also land access and sustainability, are expected to become increasing challenges for the global renewable energy deployment. It is clear that hybrid power (HyPP) plants can answer to many of these challenges. Currently, however, the number of large-scale HyPPs in operation is very limited. Business cases for hybridization are still being developed in most markets, it is simply unclear under what resource and market conditions HyPPs are economically viable. Methods to valuate and quantify the potential economic and grid operational value of the social, environmental, and resilience benefits are largely absent. HydroSun joins 5 leading research groups and 6 leading companies with the aim of developing the required competence base for development and operation of hydro-FPV HyPPs. We look specifically at hydro-FPV HyPPs, but the operational perspectives of are just as relevant for operation of land-based PV-hydro HyPPs. The basic principle of joint operation in hydro-PV HyPPs is to utilize the flexibility of hydro generators to smoothen the total production profile. Additional storage, short- or long-term, can add additional value. In the project we study cost-optimal dimensions and operation of the FPV-hydro HyPPs, alone and with various storage technologies. We will also study the impact of prediction accuracy on the operation and the resilience of the HyPPs to uncertainties in market and climate. The use of FPV imposes additional challenges compared to land-based PV. Although FPV has been growing rapidly the last four years, scientifically sound reports on performance, reliability and environmental aspects of various FPV technologies have just recently begun to emerge. There is a critical need of high-quality data and a robust validation of the suggested environmental impacts of this new technology.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform