Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Unleashing the sustainable value creation potential of offshore ocean aquaculture

Alternativ tittel: Bærekraftig verdiskaping -havbruk til havs

Tildelt: kr 40,0 mill.

SusOffAqua forener et tverrfaglig team i et unikt prosjekt for å tilby kompetanse, innovasjon og teknologi for å sikre bærekraft og robusthet i verdikjeden til fremtidens havbruk til havs. Havressurser må forvaltes nøye, da våre hav er under press med flere brukergrupper samt utfordringer ved de globale klimaendringene. Hvis den nye havbruksnæringen skal oppnå samfunnsaksept og sitt fulle potensial, må produksjonen være i samsvar med målet om å oppnå klimanøytralitet og bevare biologisk mangfold. Prosjektgruppen skal utvikle sanntids overvåkingstilnærminger og arbeide mot forebyggende biosikkerhet og redusert miljøpåvirkning. Konseptet om et kunstig intelligensbasert autonomt styringssystem for havbruk til havs vil utvikles som en muliggjørende teknologi. Potensialet for implementering av en slik teknologi i fremtidig havbruk vil evalueres i områdene som er svært relevante for havbruk, spesielt fôring med tanke på høye klimagassutslipp knyttet til verdikjeden for fôr. Samtidig vil grunnleggende kunnskap utvikles innen viktige områder som biologisk ytelse, biosikkerhet, økologisk påvirkning, fiskevelferd og energisystemer med relevans for å utvikle bærekraftige verdikjeder til havbruk. Prosjektet vil utvikle og validere verktøy (LCA og økonomisk analyse og energisystemanalyse) for å vurdere i hvilken grad opptak av teknologi og andre innovasjoner kan drive sektoren mot klimanøytralitet og lav miljøpåvirkning.

SusOffAqua unites a cross-disciplinary team of scientists in a unique effort to provide competence, innovation and technology to ensure sustainability and resilience in future offshore aquaculture and its value chains. Ocean resources must be carefully managed, and our oceans are under pressure with multiple users and the ever more imminent global climate change. If the novel offshore aquaculture industry is to achieve societal acceptance and its full potential, the production must be in accordance with the aim to achieve climate neutrality and preserve biodiversity. The consortium will develop real time monitoring approaches and work towards preventive biosecurity and reduced environmental impact. The concept of an artificial intelligence based autonomous steering system will be piloted as a key enabling technology. This research tackles autonomic information technologies with processes that are autonomously synthesized to an offshore aquaculture management platform that is aware of its architecture and effects and is able to (re-) organise processes at runtime by self-adaptation and optimization. The potential for the implementation of such a technology in future offshore aquaculture will be evaluated in the areas highly relevant for offshore aquaculture, particularly feeding in view of high GHG emissions related to feed value chain. Concurrently fundamental knowledge will be built in key aspects of biological performance, biosecurity, ecological impact, fish welfare and energy systems in with relevance to developing sustainable offshore aquaculture value chains. The project will seek to develop and validate tools (LCA and economic analytics & energy system analysis) to assess to which extent uptake of technology and other innovations can propel the sector towards climate neutrality and low environmental impact.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform