Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Ocean Grid Research

Alternativ tittel: Havnettutvikling KSP

Tildelt: kr 40,0 mill.

Det overordnede målet for Grønn Plattform Havnett er å utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger knyttet bygging av havnett for muliggjøring av lønnsom utbygging av bunnfast og flytende havvind på norsk sokkel, nye grønne arbeidsplasser og økte eksportinntekter og samtidig bidra til at vi når klimamålene. Grønn Plattform Havnett vil akselerere utviklingen av offshore energisystemer med ny kunnskap og nye verktøy for optimalisering av havnettutbyggingen, design og modellering av energimarkedet, forebygging og hindring av skade knyttet til systeminteroperabilitet og utvikling av undervannskabler. Equinor er prosjekteier og partnere i prosjektet er Fred Olsen, Hafslund Eco, Aker Offshore Wind, Agder Energi, DWO, DNV, ABB, Aibel, Aker Solutions, Benestad, Hitachi, Nexans, NTNU, UiO og SINTEF. Dette KSP prosjektet er en del av Grønn Plattform Havnett og vil bidra med åpen forskning knyttet til følgende tema: • Utvikle kostnadsmodeller for offshore HVDC -investeringer (utbygginger) som inkluderer kostnader for offshore energihuber og elektrisk- og hydrogeninfrastruktur • Utvikling av modeller for beslutningsstøtte til en trinnvis utbygging av havnettet • Kvantifisere virkningene av utbyggingsalternativer for havnett og påvirkning av lønnsomheten til havvindparker ved et felles Europeiske kraftsystemet • Basert på eksisterende modeller skal det utvikles et rammeverk som gjør det mulig å modellere interaksjon mellom kraftproduksjon og hydrogenproduksjon, samt gjennomføre kvantitative studier av havvindparkenes lønnsomhet ved forskjellige markedsdesign. • Utføre laboratorieeksperimenter som grunnlag for å øke påliteligheten og holdbarheten og samtidig redusere kostnadene for utvikling av miljøvennlige, blyfrie undervannskabler med en spenning opptil 245 kV. • Utdanne fire doktorgradskandidater innen tekniske områder som er kritiske for utvikling av havnett i Norge. Prosjektet starter i januar 2022 og skal sluttføres i løpet av 2024.

The Ocean Grid (Green platform main project) aims at developing cost-competitive energy technologies for the international market through research-based innovations in order to realign the Norwegian offshore industry from Oil & Gas-based activities towards offshore wind energy and hydrogen. The Ocean Grid Research (this competence project) will support the main project in four thematic areas where open research and a more academically-oriented approach is valuable: Grid expansion optimisation (WP1), Energy market design (WP2), System interoperability (WP3) and Wet design subsea power cables (WP4). The activities, which are split between the Ocean Grid and the Ocean Grid Research, follow a split-but-interlinked approach that enables the realisation of two conflicting goals: confidentiality needs of the industry partners and publishing open science. The strong link between the knowledge building project and the related industry subproject ensures relevance and effective knowledge transfer, while the separation preserves confidentiality where needed.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder