Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Nutritional Flow of Phosphorus in Atlantic Salmon: A mass balance approach in recirculating aquaculture system

Alternativ tittel: Næringsflyt til Fosfor i Atlantisk Laks: En massebalanse tilnærming i resirkulerende akvakultur system

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

329419

Prosjektperiode:

2022 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Havbruksnæringen er et av de raskest voksende og viktigste feltene for å brødfø den voksende befolkningen i verden i dag, og med forventet fremtidig produksjonsøkning, på havbruksfeltet, vil avfall som produseres og slippes ut langs den norske kystlinjen bli betydelig. Av avfallet som produseres er Fosfor (P), en begrenset ressurs som er avgjørende for utvikling av bein, tenner og muskler hos dyr og fisk, men for lakseproduksjon mangler vi kunnskap om hvordan det kjemiske innholdet i P endres når bein, tenner, og muskler utvikles i laksekroppen. Prosjektet tar sikte på å fylle dette kunnskapsgapet og bestemme minimums P-krav for å sikre maksimal vekst og optimal fiskehelse for oppdrettslaks i resirkulerende akvakultursystemer (RAS), gjennom en massebalansetilnærming der fôr, retensjonshastighet til biomasse, produsert avfall og vann behandlingstrinn i RAS er hovedsatsingsområdene. Produksjon av laks i RAS er kompleks med både fysiske og kjemiske variabler. For å forstå samspillet mellom fôret, fisken og systemet, vil vår tilnærming være å kombinere fysiske forsøk og kjemiske analyser av fisken og også produksjonsvannet på ulike steder i systemene og med ulike intervaller og intensiteter. Forskningsoppgavene vil gi utfordringer ved valg av analyseverktøy, metodeutvikling, tolkning og anvendelse av resultatene. Forbedret forståelse av ernæringsflyten av P i RAS vil bidra til en mer bærekraftig havbruksproduksjon, ved å eventuelt redusere miljøbelastningen av P. Dette vil også være viktig i utviklingen av nye kostnadseffektive dietter for laksefisk.

The aquaculture industry is one of the fastest growing and most important fields to feed the growing population of the world today, and with the expected future production increase, in the aquaculture field, waste produced and released along the Norwegian coastline will become significant. Of the waste produced, Phosphorus (P), is a limited resource crucial for the development of bone, teeth, and muscles in animals and fish, but for salmon production, we lack knowledge on how the chemical content of P changes, when bone, teeth, and muscles develop in the salmon body. The project aims to fill this knowledge gap and determine the minimum P requirements to secure maximal growth and optimal fish health for farmed salmon in recirculating aquaculture systems (RAS), through a mass balance approach where feed, retention rate to biomass, waste produced and water treatment steps in RAS are the main focus areas. Production of salmon in RAS is complex with both physical and chemical variables. To understand the interaction between the feed, the fish and the system, our approach will be to combine physical trials and chemical analyses of the fish and also the production water at different places in the systems and at different intervals and intensities. The research tasks will give challenges on selection of analytical tools, method development, interpretation and application of the results. Improved understanding of the nutritional flow of P in RAS will contribute to a more sustainable aquaculture production, by possibly reducing the environmental impact of P. This will also be important in the development of new cost-effective diets for salmonids.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd